Atgal

Naujienos

2016. 09. 15

Bendros darbdavių pareigos įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui

2016 m. rugsėjo 14 d. Seimas atmetė prezidentės veto ir paliko įsigaliojimui 2016 m. birželio 21 d. priimtą naujojo Darbo kodekso (toliau – NDK) projektą Nr. XII-2462. Nuo NDK priėmimo iki jo įsigaliojimo laiko yra, todėl darbdaviams vertėtų atkreipti dėmesį į pirminius (esminius) momentus, susijusius su darbo santykiais.

 1. Darbdaviai, kurių vidutinis darbuotojų skaičius NDK įsigaliojimo dieną yra dvidešimt ir daugiau, per šešis mėnesius nuo NDK įsigaliojimo dienos įsakymu privalės sudaryti darbo tarybos rinkimų komisiją. T. y. darbdavys privalės organizuoti darbo tarybos išrinkimą. Darbo tarybą sudarys bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su darbdaviu turintys darbdavio darbuotojai, kurie nepriskiriami administracijos darbuotojams. Pirmuosius darbo tarybos rinkimus vykdo rinkimų komisija, kurią įsakymu sudaro darbdavys (mažiausia iš trijų ir daugiausia iš septynių narių). Vėlesnius rinkimus organizuoja ir vykdo pati darbo taryba. Išsamesnė darbo tarybos išrinkimo tvarka numatyta NDK 171 str. Šiuo pakeitimu, kurį vetavo Prezidentė, tačiau atmetė Seimas, siekiama didesnio darbuotojų dalyvavimo darbo santykiuose. Tai reiškia, kad išrinkus darbo tarybą jos nariai turės teisę gauti iš darbdavio informaciją apie esminius darbo santykių klausimus, darbdaviai privalės vesti konsultacijas su darbo tarybos nariais, derinti lokalių teisės aktų nuostatas.
 2. Darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip dvidešimt, darbo tarybai ir profesinei sąjungai privalės teikti bent kartą per metus atnaujinamą informaciją apie darbuotojų, išskyrus vadovaujančias pareigas einančius darbuotojus, nuasmenintus duomenis apie vidutinį darbo užmokestį pagal profesijų grupes ir lytį.
 3. Darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, privalo priimti ir įprastais darbovietėje būdais paskelbti lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemones. Tai bus privalomas dokumentas, kurį darbdaviai privalės pasitvirtinti įsigaliojus NDK.
 4. Darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, privalo priimti ir įprastais darbovietėje būdais paskelbti darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką ir jos įgyvendinimo priemones. Tai dar vienas papildomas reikalavimas, susijęs su naujos tvarkos (dokumento) parengimų įmonėje, įstaigoje, organizacijoje.
 5. NDK atsiranda įpareigojimas turėti darbo apmokėjimo sistemą. Bendru principu tokia sistema nustatoma kolektyvine sutartimi. Kai nėra tai nustatančios kolektyvinės sutarties, darbovietėse, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau, darbo apmokėjimo sistemas privalo patvirtinti darbdavys ir tai padaryti prieinamą susipažinti visiems darbuotojams. Prieš tvirtinant ar keičiant darbo apmokėjimo sistemą, turi būti įvykdytos informavimo ir konsultavimo procedūros su darbo taryba. Darbo apmokėjimo sistemoje nurodomos darbuotojų kategorijos pagal pareigybes ir kvalifikaciją bei kiekvienos jų apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio dydžiai (minimalus ir maksimalus), papildomo apmokėjimo (priedų ir priemokų) skyrimo pagrindai ir tvarka, darbo užmokesčio indeksavimo tvarka.
 6. NDK įtvirtina darbuotojo ir darbdavio komunikacijos darbo santykių metu principus - perduodami dokumentai (pranešimai, prašymai, sutikimai, prieštaravimai) ir kita informacija turi būti pateikiami raštu. Dokumentų ir informacijos tinkamu pateikimu raštu laikomi tie atvejai, kada duomenys perduodami įprastai naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis (elektroniniu paštu, mobiliaisiais įrenginiais ir kita) su sąlyga, kad įmanoma nustatyti informacijos turinį, jos pateikėją, pateikimo faktą ir laiką, taip pat sudarytos protingos galimybės ją išsaugoti.
 7. NDK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas numato, kad vieno darbdavio su tuo pačiu darbuotoju sudarytos kelios darbo sutartys nuo NDK įsigaliojimo lieka galioti nustatant pagrindinę darbo sutartį ir susitariant dėl papildomų darbo funkcijų ir šioms sutartims taikomos susitarimą dėl papildomo darbo reglamentuojančios NDK nuostatos. Jeigu šalys nenustato pagrindinės ar papildomos darbo funkcijos, pagrindine laikoma ta funkcija, dėl kurios susitarta pirmiau. Verta pažymėti, kad jau dabar Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dviejų darbo sutarčių vienoje darbovietėje traktavimas buvo vertinamas taip pat. Tai reiškia, kad, jeigu NDK įsigaliojimo metu darbuotojas pas vieną darbdavį dirba pagal dvi darbo sutartis, viena iš jų turės būti traktuojama kaip susitarimas dėl papildomo darbo. Taigi norint nutraukti antrąją darbo sutartį (susitarimą dėl papildomo darbo) nebus taikomos darbo sutarčių nutraukimo taisyklės. 
 8. NDK įtvirtina pažangų reglamentavimą, nustatantį, jog darbo sutartis įsigalioja darbuotojui pradėjus dirbti. Taigi, nors darbo sutartis laikoma sudaryta susitarus dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų, tačiau ji įsigalios tik darbuotojui pradėjus dirbti. Tai reiškia, kad atsiranda galimybių išvengti papildomų procedūrų dėl darbuotojo atleidimo, kai darbuotojas, pasirašęs darbo sutartį, pirmą numatytą darbo dieną tiesiog neatvyksta į darbą.
 9. NDK keičiasi būtinosios darbo sutarties sąlygos (tokios sąlygos, dėl kurių nesusitarus laikoma, jog darbo sutartis yra nesudaryta bei kurios negali būti keičiamos vienašališkai). Šiuo metu galiojančio DK 95 str. 1 d. numato, kad kiekvienoje darbo sutartyje šalys privalo sulygti dėl būtinųjų sutarties sąlygų: darbuotojo darbovietės (įmonės, įstaigos, organizacijos, struktūrinio padalinio ir kt.) ir darbo funkcijų. NDK numatyta, kad be darbuotojo darbo funkcijos ir naujai suprantamos darbovietės atsiranda dar viena būtinoji darbo sutarties sąlyga - susitarimas dėl apmokėjimo už darbą (anksčiau tai buvo laikoma privalomąją darbo sutarties sąlyga, dėl kurios nesulygus darbo sutartis vis tiek buvo laikoma sudaryta). Kaip pabrėžta aukščiau, keičiasi darbovietės sąvoka – NDK numatyta, kad darbovietė yra darbdavio veiklą vykdantis struktūrinis organizacinis darinys (filialas, atstovybė ar kiti struktūriniai, gamybiniai, prekybiniai ar kitos veiklos padaliniai), kuriame savo darbo funkcijas atlieka darbdavio darbuotojai. Taigi sudarant naujas darbo sutartis ar keičiant senąsias reiktų atkreipti dėmesį į būtinųjų darbo sutarties sąlygų pasikeitimus.
 10. Reikia atkreipti dėmesį, kad NDK numato pareigą darbdaviui, jog iki darbo pradžios darbuotojui būtų pateikta privaloma esminė informacija apie darbo santykius (NDK 44 str.). Tokia informacija gali būti pateikiama arba pačioje darbo sutartyje, arba atskiru informaciniu dokumentu. Šioje vietoje svarbu yra tai, kad įsigaliojus NDK keičiasi reglamentavimas, susijęs su NDK 44 str. įtvirtintomis sritimis, todėl manytina, jog po NDK įsigaliojimo darbuotojams pasikeitusi informacija, numatyta NDK 44 str., taip pat turėtų būti pateikta arba keičiamose darbo sutartyse arba atskirame dokumente. 
 11. Naujasis darbo kodeksas numato, jog minimalusis darbo užmokestis (minimalusis valandinis atlygis ar minimalioji mėnesinė alga) – mažiausias leidžiamas atlygis užnekvalifikuotą darbą darbuotojui atitinkamai už vieną valandą ar visą kalendorinio mėnesio darbo laiko normą. Nekvalifikuotu darbu laikomas darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie specialūs kvalifikaciniai įgūdžiai ar profesiniai gebėjimai. Šiuo atveju reiktų suklusti, nes įsigaliojus NDK kvalifikuotais laikomiems darbuotojams reiktų mokėti didesnį darbo užmokestį nei minimalią algą.
 12. NDK numato naujas darbo sutarčių rūšis - pameistrystės darbo sutartis, projektinio darbo sutartis, nenustatytos apimties darbo sutartis, darbo vietos dalijimosi darbo sutartis, darbo keliems darbdaviams sutartis. Taip pat atsiranda esminių naujovių dėl terminuotų darbo sutarčių – galima sudaryti terminuotas darbo sutartis nuolatinio pobūdžio darbui, jeigu tokių sutarčių nėra daugiau kaip dvidešimt procentų visų darbdavio sudarytų darbo sutarčių skaičiaus. Pažymėtina, kad nutraukiant terminuotą darbo sutartį, kurios trukmė viršijo dvejus metus, dėl termino pasibaigimo darbuotojui išmokama vieno mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Tokios taisyklės ankstesniame teisiniame reglamentavime nebuvo numatyta. Šiuo atveju reikia atkreipti dėmesį, kad NDK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas numato, jog darbo santykiams, kurie buvo NDK įsigaliojimo dieną, taikomos NDK nuostatos. Tai reiškia, jog terminuotoms darbo sutartims, kurios sudarytos iki NDK įsigaliojimo, įsigaliojus NDK taikomos naujo įstatymo nuostatos. Tokiu atveju galima situacija, kai pasibaigus ilgiau nei du metus besitęsiančiai terminuotai darbo sutarčiai, sudarytai iki NDK įsigaliojimo, darbuotojui reikės išmokėti išeitinę išmoką, jeigu sutarties terminas baigsis po NDK įsigaliojimo. 
 13. Keičiasi vadovaujančias pareigas užimančių darbuotojų darbo laiko apskaita ir apmokėjimas.
 14. Keičiasi darbo laiko reglamentavimas. Šiuo atveju galiojančių darbo santykių kontekste reiktų atkreipti dėmesį, jog keičiasi namie budinčių darbuotojų laiko apmokėjimas; atsiranda naujos darbo laiko režimo formos, galinčios suteikti lankstumo darbo santykiuose (NDK 113 str.); trumpėja maksimalus apskaitinis laikotarpis dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą (3 mėnesiai vietoje buvusių 4 mėnesių) ir kt.   
 15. Keisis atostogų skaičiavimo tvarka. Nuo NDK įsigaliojimo kasmetinės atostogos, į kurias teisė įgyta iki NDK įsigaliojimo, suteikiamos darbo dienomis, už kiekvienas septynias kalendorines dienas atostogų suteikiant penkias darbo dienas kasmetinių atostogų (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę) arba šešias darbo dienas už kiekvienas septynias dienas (jeigu dirbama šešias dienas per savaitę). Darbuotojai, iki NDK įsigaliojimo turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2019 m. liepos 1 d. Šioje vietoje svarbu pažymėti, kad ne tik nutraukiant darbo santykius, tačiau ir jų metu NDK numato taisykles, kad nepanaudotų atostogų nebūtų sukaupta daugiau kaip už trejus metus.

Taigi aptartos kai kurios „ryškesnės“ naujienos, susijusios su darbo organizavimu, tačiau reikia turėti omenyje, kad NDK įtvirtinta daugiau naujovių, su kuriomis reiktų susipažinti atskirai. Pavyzdžiui, naujienos numatytos prastovos teisiniame reglamentavime, darbo sutarties keitimo institute, be abejo, kolektyvinių darbo santykių srityje, darbo sutarčių nutraukime ir kt.

 

Autorius ILAW asocijuotasis partneris Mantas Mikalopas