Atgal

Naujienos

2019. 03. 25

Oficialūs simboliai prekių ženkle? Registruokime paprasčiau

Lietuvos Respublikos oficialūs simboliai – Lietuvos Respublikos oficialus ar tradicinis (trumpasis) valstybės pavadinimas, Lietuvos valstybės vėliava, Lietuvos valstybės istorinė (herbinė) vėliava, Respublikos Prezidento vėliava, Lietuvos valstybės herbas, Lietuvos nacionaliniai simboliai, valstybiniai kontroliniai prabavimo ženklai, valstybės apdovanojimų ženklai. Šių simbolių ar juos mėgdžiojančių simbolių naudojimas prekių ženkluose ar dizaine yra reguliuojamas Lietuvos Respublikos teisės aktais dėl jų reikšmės valstybei.

Tiek iki 2019 m. kovo 2 d. galiojusiame, tiek naujos redakcijos teisingumo ministro patvirtintame leidimų išdavimo naudoti oficialiuosius simbolius prekių ženkluose ir dizaine tvarkos apraše nustatyta, kad oficialiųjų simbolių ar juos mėgdžiojančių simbolių naudojimas turi būti pagarbus, nežeminti Lietuvos valstybės vardo ir pasitikėjimo Lietuvos valstybe, neprieštarauti imperatyvioms teisės normoms, viešiesiems interesams, viešajai tvarkai, moralei ir dorovei, heraldikos reikalavimams bei atitikti bendrinės lietuvių kalbos normas. Prekių ženklas neregistruojamas arba įregistruoto ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis sudarytas iš Lietuvos Respublikos oficialių simbolių arba jame jų yra, arba jis yra šiuos simbolius mėgdžiojantis, jeigu negautas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatyta tvarka išduotas leidimas.

Iki 2019 m. kovo 2 d. galiojęs leidimų išdavimo naudoti oficialiuosius simbolius prekių ženkluose ir dizaine tvarkos aprašas nustatė, kad leidimus visais atvejais, kai juose yra naudojami oficialieji simboliai ar juos mėgdžiojantys simboliai, išduoda teisingumo ministras. Tokiais atvejais, kai pareiškėjas ketindavo naudoti šiuos simbolius prekių ženkle ar dizaine, pirmiausia turėdavo kreiptis į Teisingumo ministrą per Valstybinį patentų biurą prašydamas išduoti leidimą naudoti oficialiuosius simbolius prekių ženkle ar dizaine. Toks prašymas būdavo išnagrinėjamas per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo Valstybiniame patentų biure dienos, o atskirais atvejais ir ilgiau, jei prašymui išnagrinėti būdavo reikalingi papildomi duomenys ar dokumentai, arba ekspertų išvados nagrinėjamu klausimu. Pareiškėjas tik gavęs leidimą galėdavo kreiptis į Valstybinį patentų biurą registruoti prekių ženklą ar dizainą, kuriame bus naudojami oficialieji ar juos mėgdžiojantys simboliai.

Akivaizdu, kad prekių ženklų ar dizaino registravimo procesas tokiais atvejais buvo sudėtingas, ilgai trunkantis, reikalaujantis specialių teisės aktų išmanymo. Pareiškėjai dažnais atvejais kreipdavosi į Valstybinį patentų biurą su prašymu registruoti prekių ženklą ar dizainą, kuriuose naudojami oficialieji ar juos mėgdžiojantys simboliai, prieš tai negavę leidimo juos naudoti prekių ženkle ar dizaine, o tokie prašymai automatiškai būdavo atmetami, nes pareiškėjai tiesiog neturėdavo specialių žinių apie tokio leidimo poreikį.

Naujos redakcijos Leidimų naudoti Lietuvos Respublikos oficialius simbolius ar juos mėgdžiojančius žymenis prekių ženkluose ir dizaine suteikimo tvarkos aprašas žymiai palengvino leidimų gavimo naudoti šiuos simbolius procesą, be to numatyti ir atvejai, kai leidimas išvis tapo nebereikalingas.

Leidimų gavimo procesas supaprastintas, kadangi nuo 2019 m. kovo 2 d. leidimus naudoti oficialius simbolius ar juo mėgdžiojančius žymenis išduos Valstybinio patentų biuro direktorius, pareiškėjui tiesiog pateikus paraišką registruoti prekių ženklą ar dizainą, nepateikiant papildomo prašymo naudoti oficialų simbolį ar jį mėgdžiojantį.  Ekspertas gavęs paraišką registruoti prekių ženklą ar dizainą, kuriuose naudojami oficialieji simboliai ar juos mėgdžiojantys žymenys, tiesiogiai bendraus su pareiškėju, prašydamas pateikti įrodymus dėl prekių ženklo atitikties leidimų išdavimo naudoti oficialiuosius simbolius prekių ženkluose ir dizaine tvarkos aprašo nuostatoms ir pateiks paraišką komisijai. Komisija įvertins, ar leidimas gali būti išduodamas, ir pateiks motyvuotą siūlymą Valstybinio patentų biuro direktoriui dėl leidimo suteikimo ar nesuteikimo. O sprendimą dėl leidimo suteikimo ar nesuteikimo priims Valstybinio patentų biuro direktorius remdamasis komisijos siūlymu.

Be kita ko, numatyti atvejai, kai leidimai naudoti oficialiuosius simbolius ar juos mėgdžiojančius žymenis nebebus reikalingi, t. y. kai prekių ženkle ar dizaine Lietuvos Respublikos oficialus ar tradicinis (trumpasis) valstybės pavadinimas nurodys tik prekių, paslaugų ar gaminio kilmę, bei kai prekių ženkle ar dizaine bus naudojamas Lietuvos valstybės vėliavos spalvų derinys, bet ne vėliavos atvaizdas ar ją mėgdžiojantis žymuo.

Naujasis reglamentavimas neabejotinai palengvino ir sutrumpino prekių ženklų ir dizaino registravimo procesą, norint šiuos registruoti naudojant oficialiuosius simbolius ar juos mėgdžiojančius žymenis. Paraiška registruoti prekių ženklą su oficialiais simboliais nebus atmesta net jei pateikiantysis nežinojo apie leidimo būtinumą, Valstybinis patentų biuras savarankiškai įvertins simbolio naudojimo galimybę ženkle ir apie tai informuos pareiškėją.             

Verta paminėti, kad prekių ženklų, kurių galiojimo teritorija yra Europos Sąjunga, registravimas vyksta pateikiant paraišką Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai, kuri prekių ženklų registravimo procese netaiko Lietuvoje galiojančių reikalavimų turėti leidimus naudoti oficialiuosius simbolius ar juos mėgdžiojančius žymenis, tačiau, tuo pačiu, tokia registracija kainuoja žymiai brangiau.

 

Aistė Leščinskaitė, advokatų profesinės bendrijos iLAW teisininkė

Publikuota portale M360