Atgal

Naujienos

2019. 03. 29

Papildoma informacija, kurią nuo šiol teks atskleisti tikriesiems įmonių savininkams

2019 m. vasario 8 d. Teisingumo ministro įsakymu pakeistos Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) nuostatos. Prie anksčiau taikytų teisės aktų, kuriais vadovaujantis tvarkoma JADIS, pridėjus Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, nuo šiol sistemai teikiami ne tik duomenys apie juridinių asmenų dalyvius, bet ir apie tikruosius įmonių savininkus – naudos gavėjus.

Kas yra tikrasis naudos gavėjas?

Juridiniame asmenyje tai fiziniai asmenys, kuriems priklauso juridinis asmuo ar kurie jį valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, atitinkamai (ne)tiesiogiai operuodami 25 procentais ir viena akcija arba didesne negu 25 procentų juridinio asmens nuosavybės dalimi.  Tikrajam įmonės savininkui prilyginamas ir vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo, jeigu minėtas tiesiogiai ar netiesiogiai įmonę valdantis asmuo nenustatytas arba dėl jo kyla abejonių. Patikos struktūroje  (ang. Trust) naudos gavėjais yra: patikėtojas; patikėtinis; saugotojas (jeigu tokio esama); fizinis asmuo, gaunantis naudą iš juridinio asmens ar tokio statuso neturinčio subjekto, o jei šis asmuo dar nežinomas, asmenų, kurių interesams atstovauti juridinis asmuo (šio statuso dar neturintis subjektas) yra įsteigtas ar konkrečiu metu atstovauja, grupė; kitas fizinis asmuo, faktiškai kontroliuojantis patikos struktūrą. Naudos gavėjais administruojančiame ir lėšas skirstančiame juridiniame asmenyje ar į patiką panašios formos subjekte laikomi fiziniai asmenys, einantys lygiavertes pareigas patikos struktūroje nurodytoms pareigoms.

Informacijos turinys

Į naująjį JADIS posistemį būtina pateikti duomenis apie:

  • Juridinių asmenų registre (JAR) įregistruotą juridinį asmenį; Lietuvos Respublikos registre įregistruotą fizinį asmenį; įregistruotą adresą; duomenų Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai teikėją;
  • naudos gavėjo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, gyvenamąją vietą, pilietybę, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą išdavusios valstybės pavadinimą, rezidavimo valstybės mokesčių tikslais pavadinimą; jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, nurodoma tik gimimo data;

Nemažai reikalaujamos pateikti informacijos susijusi su naudos gavėjo nuosavybės ir (ar) kontrolės teisėmis, todėl teks nurodyti:

  1. juridinio asmens tiesioginį savininką bei tiesioginio savininko turimų nuosavybės teisių (akcijų ar balsavimo teisių) apimtį (skaičių procentais);
  2. juridinį asmenį kitais būdais kontroliuojantį fizinį asmenį ir kontrolės būdus, pavyzdžiui: teisė paskirti ir (ar) pašalinti juridinio asmens vadovą ir (ar) valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) narius, teisė vetuoti juridinio asmens valdymo organų sprendimus, nepriklausomai nuo turimos nuosavybės teisės (akcijų ar balsavimo teisių) apimties;
  3. patikos struktūroje, administruojančiame ir lėšas skirstančiame juridiniame asmenyje, į patiką panašios formos subjekte (ar investiciniame fonde) – patikėtoją ar visus fondo investuotojus; patikėtinį (jei duomenys teikiami apie investicinį fondą, nurodoma valdymo įmonė, akcininkai ir (ar) vadovai); saugotoją, jeigu jis yra; fizinį asmenį, gaunantį naudą iš juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčio subjekto (ar investicinio fondo) arba, jeigu šis asmuo dar nežinomas, asmenų, kurių interesams atstovauti tas juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis subjektas yra įsteigti arba kurių interesams jie šiuo metu atstovauja, grupę; fizinį asmenį turima tiesiogine arba netiesiogine nuosavybe arba kitomis priemonėmis faktiškai kontroliuojantį patikos struktūrą (ar investicinį fondą);
  4. juridinio asmens netiesioginį savininką; duomenis apie juridinį asmenį ar kelis juridinius asmenis, kuris (kurie) turi daugiau nei 25 procentus juridinio asmens nuosavybės teisių (akcijų arba balsavimo teisių): juridinio asmens kodą, pavadinimą, teisinę formą, buveinę, turimų nuosavybės teisių apimtį procentais. Jeigu nurodomi užsienio valstybės juridinio asmens, valstybės ar savivaldybės duomenys, teks pateikti dar daugiau informacijos;
  5. naudos gavėjo turimas kitokios kontrolės teises.

Minėta informacija privalomai pateikiama apie visus juridinio asmens savininkus, ūkinės bendrijos tikruosius narius ir komanditinių ūkinių bendrijų komanditorius.

Bene daugiausia duomenų nuo šiol teks pateikti tais atvejais, kai patikos struktūroje ar investiciniame fonde dalyvauja juridinis asmuo. Tokiu atveju nurodomi ir šio juridinio asmens duomenys bei jo naudos gavėjų duomenys.

Atsakomybė

Nurodytų reikalavimų nesilaikymas ir informacijos neatskleidimas pagal Administracinių nusižengimų kodeksą asmenims užtraukia atsakomybę nuo 500 Eur iki 2 400 Eur, juridinių asmenų vadovams nuo 2 100 Eur iki 6 000 Eur. Pakartotinai padaryti pažeidimai gresia baudomis asmenims nuo 1 500 Eur iki 5 200 Eur, juridinių asmenų vadovams – nuo 3 500 Eur iki 5 800 Eur.

Praktinė nauda

Iš praktinės pusės nauja tvarka tikrajam naudos gavėjui naudinga tuo, kad jis, būdamas fiziniu asmeniu, kurio duomenys įrašyti JADIS, turės teisę gauti visus duomenis apie save, o juridiniams asmenims suteikta teisė gauti informaciją ne tik apie savo dalyvius, bet ir naudos gavėjus. Tai leis paprasčiau ir greičiau esant reikalingumui įrodyti asmenų tarpusavio sąsajumą. Iš kitos pusės, šį sąsajumą matys ir kiti suinteresuoti ir galintys gauti JADIS duomenis asmenys, įskaitant valstybės institucijas ir priešingos teisminio ginčo šalies advokatus.

Visgi galima pasidžiaugti, jog naujos redakcijos nuostatose yra ir malonus palengvinimas teikiant duomenis. Paprastai, jeigu teikiami dokumentai ne valstybine kalba, prie jų turi būti pridėti vertimai, pasirašyti vertėjo. Įsigaliojus pakeitimams, jeigu šie teikiami duomenys yra apie juridinio asmens naudos gavėjo kontroliuojamą užsienio valstybės juridinį asmenį arba vieną iš kontroliuojamų juridinių asmenų, kuris yra užsienio valstybės juridinis asmuo, vertimo prie dokumentų pridėti nebereikės.