Atgal

Naujienos

2020. 03. 23

Restruktūrizavimas vs. bankrotas COVID-19 situacijoje: išmokos darbuotojams, vadovo atsakomybė bei naujovės pagal JANĮ

2020 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo naujasis Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (JANĮ), kuris pakeitė iki tolei galiojusius Bankroto įstatymą bei Restruktūrizavimo įstatymą. Nuo šiolei tiek bankrotas, tiek restruktūrizavimas bus reguliuojamas vieno įstatymo, tačiau abi procedūros – tiek restruktūrizavimas, tiek bankrotas - išlieka savarankiškos, nors dažnai abi kartu bus vadinamos vienu bendru – nemokumo - vardu.

COVID-19 karantino prevencijos pasekmės ir grandininė recesijos reakcija verslui gali būti juntama ne trumpu periodu ir sukelti tęstinio pobūdžio mokumo pasekmes, kurios anksčiau ar vėliau bus sprendžiamos arba restruktūrizavimo, arba bankroto keliu.

Kam gali būti iškelta nemokumo (bankroto) byla?

Bankroto byla keliama, jeigu bendrovė yra nemoki ir jai nėra keliama restruktūrizavimo byla. Nemokia laikoma bendrovė, kai ji laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę (iki JANĮ įsigaliojimo nemokia laikyta bendrovė, kurios pradelsti įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės).

Kas privalo iškelti nemokumo (bankroto) bylą?

1) bendrovės vadovas, jeigu bendrovė yra nemoki;

2) bendrovės likvidatorius, jeigu bendrovės likvidavimo metu paaiškėja, kad bendrovė yra nemoki.

Kas turi teisę iškelti nemokumo (bankroto) bylą?

1) bendrovės vadovas, jeigu bendrovė turi finansinių sunkumų, tačiau dar nėra nemoki;

2) kreditorius (darbuotojas), kuriam prievolės įvykdymo terminas yra suėjęs.

Kokia galima juridinio asmens vadovo atsakomybė dėl nemokumo (bankroto) bylos neiškėlimo arba vėlavimo ją iškelti?

Juridinių asmenų nemokumo įstatyme nurodyta, kad juridinio asmens vadovas privalo atlyginti žalą, kuri atsirado dėl JANĮ nustatytų pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, pavyzdžiui, jeigu juridinis asmuo tapo nemokus, o bendrovės vadovas neinicijavo nemokumo (bankroto) bylos iškėlimo arba tokį pareiškimą pateikė pavėluotai.

Teismas turi teisę apriboti juridinio asmens vadovo teisę nuo 1 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, jeigu jis:

1) neinicijavo juridinio asmens nemokumo proceso, kai pagal šį įstatymą tą privalėjo padaryti;

2) veikimu ar neveikimu sukėlė tyčinį bankrotą;

3) įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti juridiniam asmeniui bankroto bylą neperdavė nemokumo administratoriui turto, dokumentų ir (ar) informacijos.

Sprendimą apriboti asmens teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu teismas priima savo iniciatyva, nemokumo administratoriaus, kreditorių susirinkimo arba kreditoriaus motyvuotu prašymu.

Taigi, jei bendrovė tampa nemoki, nesikreipus ar pavėlavus kreiptis dėl nemokumo (bankroto) bylos iškėlimo ir dėl to atsiradus žalai ar jai padidėjus dėl pavėlavimo, bankroto administratorius galės reikalauti tokios žalos atlyginimo iš bendrovės vadovo, kurio pareiga yra prižiūrėti, kad bendrovei būtų laiku iškelta nemokumo (bankroto) byla.

Nurodytais atvejais svarbu ne tik inicijuoti bendrovės nemokumo procesą, bet ir nepavėluoti to padaryti. Bendrovės vadovas privalo atsakingai įvertinti bendrovės finansinę situaciją, nesudarinėti sandorių, kurie yra/gali būti kenksmingi/nenaudingi bendrovei (bendrovės vadovas privalo žinoti, kad bendrovei iškėlus nemokumo (bankroto) bylą, bankroto administratorius vertins bendrovės sudarytus sandorius ir galės ginčyti tuos sandorius, kurie buvo žalingi bendrovei, taip pat reikalauti nuostolių atlyginimo iš bendrovės vadovo), nedelsiant informuoti akcininkus apie bendrovės nemokumą ir pasiūlyti spręsti dėl bendrovės mokumo atkūrimo.

Jei bendrovės vadovas nevykdo savo įsipareigojimų iškelti bendrovei nemokumo (bankroto) bylą, tokią teisę turi ir bendrovės kreditorius (darbuotojas), kuriam prievolės įvykdymo terminas yra suėjęs.

Pažymėtina, jog teismas gali pripažinti bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad bendrovės nemokumas kilo dėl sąmoningai blogo juridinio asmens valdymo (veikimu ir (ar) neveikimu) ir (ar) bendrovės vardu sudarytų sandorių, kai tapo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus.

Teismas, priimdamas nutartį dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, be kita ko, gali atsižvelgti į šiuos požymius:

1) buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi bendrovei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi juridiniam asmeniui sprendimai;

2) turtas buvo parduotas mažesne negu rinkos kaina, turtas perleistas neatlygintinai, atsiskaitymas už turtą atidėtas juridiniam asmeniui ekonomiškai nenaudingam laikotarpiui ar su juridiniu asmeniu atsiskaityta veiklos nevykdančių juridinių asmenų ir (arba) juridinių asmenų, nepateikusių Juridinių asmenų registrui finansinių ataskaitų rinkinių, akcijomis;

3) kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į juridinio asmens skolininko turtą buvo apribotos arba panaikintos, nes juridinio asmens atsiskaitymai iki bankroto bylos iškėlimo buvo vykdomi pažeidžiant teisės aktuose nustatytą atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą;

4) juridinio asmens buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ar aplaidžiai, Juridinių asmenų registrui nepateikti ar pateikti neteisingi finansinių ataskaitų rinkiniai ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas mokesčių mokėjimo vengimas;

5) veikla ir (ar) turtas buvo perkelti į kitą juridinį asmenį, kai finansiniai įsipareigojimai ar jų dalis liko veiklą ir (ar) turtą perdavusiame juridiniame asmenyje.

Kokios darbuotojų teisės nemokumo (bankroto) byloje atgauti darbo užmokestį?

Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą: (i) nemokumo administratorius sprendžia darbuotojų atleidimo ir priėmimo klausimą, (ii) darbo sutartys su bendrovės darbuotojais nutraukiamos LR Darbo kodekse nustatyta tvarka:

1) nemokumo administratorius sudaro darbuotojų, su kuriais bus sudarytos terminuotos darbo sutartys dirbti darbovietėje bankroto proceso metu, sąrašą (tokios terminuotos darbo sutartys negali trukti ilgiau kaip iki įmonės bankroto proceso pabaigos);

2) kiti darbuotojai raštu įspėjami apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ir penkioliktą darbo dieną nuo tokio įspėjimo įteikimo dienos su jais nutraukiamos darbo sutartys (įspėjimas darbuotojui apie būsimą darbo sutarties nutraukimą, kai jo negalima įteikti darbo vietoje, laikomas įteiktu praėjus penkioms darbo dienoms nuo jo išsiuntimo registruotąja pašto siunta darbuotojo deklaruotos gyvenamosios vietos ar kitu darbuotojo nurodytu (darbdaviui žinomu) adresu dienos arba nuo perdavimo elektroninių ryšių priemonėmis (elektroniniu paštu, mobiliaisiais įrenginiais ir kita) dienos, jeigu, įteikus įspėjimą elektroninių ryšių priemonėmis, įmanoma nustatyti informacijos turinį, jos pateikėją, pateikimo faktą ir laiką, taip pat sudarytos protingos galimybės šią informaciją išsaugoti). Šiems darbuotojams išmokama dviejų jų VDU dydžio išeitinė išmoka, o jeigu jų darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – pusės jų VDU dydžio išeitinė išmoka.

Bendrovės darbuotojams, kurie dirba bankroto proceso metu vykdydami ūkinę komercinę veiklą, atlyginama iš komercinėje sąskaitoje esančių lėšų. Bendrovės darbuotojams, kurie dirba administruojant bankroto procesą, atlyginama iš kreditorių sąskaitoje esančių lėšų.

Darbuotojų su darbo santykiais susiję reikalavimai tenkinami Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo nustatyta tvarka.

Garantijos darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam užtikrinamos darbuotojams, dirbusiems iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą, neatsižvelgiant į tai, ar jų darbo santykiai tęsiasi, ar darbo sutartis baigėsi, taip pat neatsižvelgiant į darbo sutarties rūšį. Išmokos iš Garantinio fondo darbuotojams skiriamos, jeigu jie ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo teismo nutarties patvirtinti darbuotojų reikalavimus, susijusius su darbo santykiais, įsiteisėjimo dienos kreipėsi į administratorių.

Tuo atveju, jeigu darbuotojų reikalavimų sumos neviršija šešių MMA (3642 eurai) dydžio, darbuotojui išmokama patvirtinto reikalavimo šių sumų dydžio išmoka. Tuo atveju, jeigu reikalavimo suma viršija šešių MMA (3642 eurai) dydį, darbuotojui išmokama šešių MMA dydžio išmoka, o likusi darbo užmokesčio suma sumokama (jei bankrutuojančioje bendrovėje pakanka turto) vadovaujantis JANĮ. Naujovė pagal JANĮ: darbo užmokesčio dydį, kompensuojamą Garantinio fondo, išmokės nebe nemokumo administratorius, o Sodra.

Pagal JANĮ bankroto procese darbuotojų reikalavimai tenkinami pagal nustatytus etapus ir kreditorių eiles. Darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo užmokesčio atlyginimu, įrašyti į vieną pirmųjų kreditorių eilių ir tenkinami iškart po administravimo išlaidų atlyginimo, kreditorių, kurių reikalavimai užtikrinti hipoteka ar įkeitimu, patenkinimo, ar tarpinį finansavimą (bankroto proceso metu) suteikusių kreditorių reikalavimų patenkinimo. Visų kreditorių reikalavimai tenkinami dviem etapais: pirmuoju etapu visų kreditorių eilių kreditorių reikalavimai tenkinami be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų, antruoju etapu tenkinama likusi kreditorių reikalavimų dalis (palūkanos ir netesybos).

Tikimasi, kad bankroto proceso trukmė, įsigaliojus JANĮ sutrumpės nuo vidutiniškai 2,3 m. iki 1,5 m. Atitinkamai turėtų trumpėti ir atsiskaitymo laikas su darbuotojais.

Kam gali būti iškelta nemokumo (restruktūrizavimo) byla?

Restruktūrizavimo byla keliama, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

1) bendrovė turi finansinių sunkumų, t.y. bendrovė yra nemoki arba yra reali tikimybė, kad taps nemoki per artimiausius tris mėnesius;

2) bendrovė yra gyvybinga, t.y. bendrovė vykdo ūkinę komercinę veiklą, leisiančią jai vykdyti savo prievoles ateityje;

3) bendrovė nėra likviduojama dėl bankroto.

Galimi restruktūrizavimo privalumai:

1) Restruktūrizavimo procese, susitarus su kreditoriais, sumažėtų civilinių bylų (dėl skolų išieškojimo) tikimybė - nesiėmus jokių veiksmų, kreditoriai tikėtina kreipsis į teismus su reikalavimais dėl skolų išieškojimo. Iškėlus skolų bylas, kyla tikimybė, kad bendrovės turtui bus pritaikytas areštas ar kitos laikinosios apsaugos priemonės, skaičiuosis ne tik skola ir palūkanos, bet ir procesinės palūkanos, kurios gali siekti 6 - 8 proc., bei kitos šalies patirtos bylinėjimosi išlaidos, kas neabejotinai reikš dar didesnius finansinius praradimus;

2) Iškėlus restruktūrizavimo bylą, būtų sustabdytas palūkanų ir delspinigių skaičiavimas;

3) Iškėlus restruktūrizavimo bylą, atsirastų galimybė su kreditoriais susitarti dėl įsipareigojimų vykdymo išdėstymo, palūkanų/netesybų neskaičiavimo, dalies skolos nurašymo ir pan., būtų sustabdytas pats skolų išieškojimo procesas;

4) Iškėlus restruktūrizavimo bylą, skola kreditoriams „įšaldoma“. Mokėjimai ir atsiskaitymai pagal įsiskolinimus iki bylos iškėlimo yra dengiami restruktūrizavimo plane numatyta tvarka (išdalinant juos dalimis per 4 metus su galimybe pratęsti dar vieneriems metams);

5) Iškėlus restruktūrizavimo bylą ir sustabdžius/atidėjus įsipareigojimų kreditoriams vykdymą, būtų sudarytos sąlygos atnaujinti bendrovės veiklą, atkurti mokumą, užsitikrinti piniginių srautų sugrąžinimą į bendrovę;

6) Iškėlus restruktūrizavimo bylą (netgi nuo pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo teisme momento), išduoti vykdomieji dokumentai arba nurodymai areštuoti, nurašyti lėšas arba nutraukti lėšų išmokėjimą iš bendrovės sąskaitos, sustabdomi.

Kas turi teisę iškelti nemokumo (restruktūrizavimo) bylą?

1) bendrovės vadovas, jeigu bendrovė turi finansinių sunkumų, tačiau dar nėra nemoki (autorės pastaba: esminis požymis skirsiantis bankrotą nuo restruktūrizavimo turėtų būti ne nemokumas, o bendrovės gyvybingumas, kadangi pagal finansinių sunkumų apibrėžimą finansiniu sunkumų turinčia bendrove yra taipogi laikoma nemoki bendrovė);

2) kreditorius (darbuotojas), kuriam prievolės įvykdymo terminas yra suėjęs, tik jeigu jo reikalavimai bendrovei, kurie yra pradelsti, viršija 10 Vyriausybės patvirtintų MMA dydį, t.y. yra daugiau nei 6070 eurų.

Kokios darbuotojų teisės nemokumo (restruktūrizavimo) byloje atgauti darbo užmokestį?

Restruktūrizavimas nekeičia darbuotojų darbo sąlygų ir negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius. Prieš priimant sprendimą dėl restruktūrizavimo mažiausiai 5 d. d. turi vykti konsultacijos su profesine sąjunga, jeigu tokia bendrovėje yra sudaryta.

Nemokumo proceso iniciavimą apibendrinanti informacija pateikiama lentelėje žemiau.

Nemokumo procesas

Pagrindas

Pareiga iškelti bylą

Teisė iškelti bylą

Darbuotojų reikalavimų tenkinimas

Žyminis mokestis

Bankrotas

 • bendrovė yra nemoki (laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę), ir
 • jai nėra keliama restruktūrizavimo byla
 • vadovas, jeigu bendrovė yra nemoki
 • likvidatorius

 

 • vadovas, jeigu bendrovė turi finansinių sunkumų, tačiau dar nėra nemoki
 • kreditorius (darbuotojas), kuriam bendrovė yra skolinga

Įspėjus prieš 15 d., nutraukiama DS ir priskaičiuojama 2 VDU išeitinė (arba 0,5 VDU išeitinė, jei dirbta ne daugiau 1 m.). Sumokama:

 • iš garantinio fondo – iki 6 ММА (3642 ЕUR);
 • likusi dalis iš bendrovės lėšų, likvidavus bendrovę

Nemokamas

Restruktūrizavimas

 • bendrovė turi finansinių sunkumų (yra nemoki arba yra reali tikimybė, kad taps nemoki per artimiausius 3 mėn.)
 • bendrovė yra gyvybinga
 • bendrovė nėra likviduojama dėl bankroto

-

 • vadovas, jeigu bendrovė turi finansinių sunkumų, tačiau dar nėra nemoki
 • kreditorius (darbuotojas), kuriam bendrovė yra skolinga ne mažiau nei 10 ММА (6070 ЕUR)

 

Lengvatų darbdaviams nėra – įsipareigojimai vykdomi pagal LR Darbo kodeksą

Nemokamas

Dvi svarbios JANĮ naujovės yra tai, kad (i) JANĮ numato galimybę kelti restruktūrizavimo bylą ir nemokiai bendrovei; ir (ii) bendrovė galės iš bankroto pereiti į restruktūrizavimą, jei bankroto proceso metu paaiškės, kad bendrovė yra gyvybinga ir gali atkurti mokumą.

Žyminis mokestis nemokumo bylos inicijavimo metu nemokamas: CPK 83 str. 1 d. 8 p. yra įtvirtinta, kad teismų nagrinėjamose bylose nuo žyminio mokesčio atleidžiami ieškovai ir turtinius reikalavimus pareiškiantys asmenys bankroto ir restruktūrizavimo bylose. Tai palengvins suinteresuotų asmenų (įskaitant darbuotojų, kreditorių) teisių įgyvendinimą, kreipiantis dėl nemokumo bylos bendrovei iškėlimo.

 

Advokatų profesinės bendrijos „ILAW“ partnerė, Įmonių teisės grupės vadovė, Advokatė Džiuginta Balčiūnė, M.LL.P.

Advokatų profesinės bendrijos „ILAW“ asocijuotoji partnerė Donata Markevičienė