Atgal

Naujienos

2021. 07. 07

Elektroninio rezidento atmintinė

Kas yra elektroninis rezidentas?

Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties (toliau – Įstatymas) 2 str. 141 d. pateikia šios sąvokos apibrėžimą. Lietuvos Respublikos elektroninis rezidentas (toliau – e. rezidentas) – užsienietis, kuris siekia naudotis Lietuvos Respublikoje teikiamomis administracinėmis, viešosiomis ar komercinėmis elektroniniu (nuotoliniu) būdu teikiamomis paslaugomis ir kuriam šio Įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas e. rezidento statusas.

Užsienietis e. rezidento  statuso teikiamomis galimybėmis gali pradėti naudotis, kai:

 1. jam Įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas e. rezidento statusas bei
 2. išduota elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonė

Be Įstatymo, e. rezidento statuso suteikimą, reikalingų dokumentų pateikimą ir kitus aspektus detaliai reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1V-1106 dėl Lietuvos Respublikos elektroninio rezidento statuso suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau – Aprašas).

Šiuo metu e-rezidento paslaugos dar nėra visiškai veiksnios.

Pirmosios e. rezidentams siūlomos paslaugos (nuo 2021-06-21) – galimybė prisijungti prie Elektroninių valdžios vartų ir pasirašyti dokumentus el. parašu, taip pat per Elektroninės valdžios vartus prisijungti prie Lietuvos migracijos informacinės sistemos (MIGRIS). E. rezidentams teikiamų paslaugų ratas bus palaipsniui plečiamas, siekiant sudaryti galimybes el. būdu plėtoti verslo santykius, steigti ir valdyti įmonę, atlikti finansines operacijas, gauti kitas, užsieniečiams aktualias paslaugas el. būdu.

Kaip įgyti e. rezidento statusą?

Užsienietis turi teikti prašymą tokiam statusui įgyti. Įstatymo 1402 str. 1 d. nustato, jog užsieniečio prašymas dėl e. rezidento statuso suteikimo teikiamas Migracijos departamentui. Užsienietis, esantis užsienyje, pašymą pateikia per pasirinktą išorės paslaugų teikėją, o užsienietis, esantis teisėtai Lietuvos Respublikoje, – asmeniškai Migracijos departamentui.

Šiuo metu pasirinktas išorės paslaugų teikėjas, su kuriuo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija[1] sudariusi sutartį, yra VF Services (UK) Ltd[2].

Aprašo 6 p. numato, jog užsienietis, kuris siekia įgyti e. rezidento statusą, prašymą lietuvių ar anglų kalba užpildo per Lietuvos migracijos informacinę sistemą[3] (toliau – MIGRIS), pateikdamas Aprašo priede nurodytus duomenis. Užsienietis prie prašymo turi pridėti galiojančio kelionės dokumento asmens duomenų lapo skaitmeninę kopiją.

El. prašymai bus teikiami per MIGRIS adresu www.migracija.lt. Prašymo pildymo forma dar nėra patalpinta Migracijoje. Prašyme užsieniečio vardas (-ai) ir pavardė (-ės) rašomi didžiosiomis raidėmis lotyniškais rašmenimis be šalutinių (diakritinių) ženklų, ligatūrų ir kitų lotyniškosios abėcėlės raidžių modifikacijų pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus. Užsienietis gali rašyti vardą (-us) ir pavardę (-es) pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus tais lotyniškais rašmenimis su diakritikais, kurie yra lietuvių kalbos raidyne: ą, ę, į, ų, ū, ė, č, š, ž. Rašant vardą (-us) ir pavardę (-es), gali būti naudojami šie ženklai: „.“, „’“ ir „()“ (Aprašo 7 p.).

Sprendimas dėl e. rezidento statuso suteikimo bus priimamas nedelsiant, užsieniečiui fiziškai atvykus į Migracijos departamentą (Lietuvoje). Vizito metu bus užsakoma ir e. rezidento kortelės gamyba (kortelė pagaminama per 5 d. d.). Šiuo metu[4] (2021-06-21) kortelę atsiimti bus galima tik Migracijos departamento padaliniuose Lietuvoje. Kortelės rinkliava: 90 eurų.

2022 metais e. rezidento paslaugą planuojama teikti ir užsienyje gyvenantiems asmenims (kol kas išorės paslaugų centrai neveiks).

Nuo 2021-06-21 į Migraciją galės kreiptis tik teisėtai Lietuvoje esantys užsieniečiai (užsieniečiai, kurie fiziškai nėra teisėtai Lietuvoje, kreiptis galės tik nuo 2022 metų).

Prašymo turinys, taip pat procedūra po jo pateikimo aptarta toliau.

Kokių duomenų ir informacijos reikia, kad įgytumėte e. rezidento statusą?

Aprašo priede yra nurodyti konkretūs duomenys, kuriuos norintys gauti e. rezidento statusą asmenys turi pateikti savo prašyme (kadangi šie duomenys pildomi per MIGRIS, matyt, bus specifiniai laukeliai, kurie tiksliai nurodys, ką reikia užpildyti):

1. Užsieniečio asmens duomenys:
1.1.   Lietuvos Respublikoje suteiktas asmens kodas (jeigu asmens kodas suteiktas);
1.2.   interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (jeigu jis suteiktas užsieniečiui ir jeigu užsienietis jį žino);
1.3.   identifikacinis kodas užsienio valstybėje (jeigu toks kodas užsienio valstybėje yra suteikiamas);
1.4.   vardas (-ai) ir pavardė (-ės);
1.5.   ankstesnė pavardė (-ės);
1.6.   gimimo data (metai, mėnuo, diena);
1.7.   lytis;
1.8.   gimimo vieta;
1.9.   pilietybė;

 
2. Duomenys apie užsieniečio gyvenamąją vietą (gyvenamosios vietos adresas (valstybė, savivaldybė, vietovė, gatvė, namo numeris, buto numeris)
 
3. Užsieniečio kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kuriuo užsienietis pageidauja gauti pranešimus Lietuvos Respublikos elektroninio rezidento (toliau – e. rezidentas) klausimais).
 
4. Galiojančio kelionės dokumento duomenys (rūšis, serija, numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi valstybė)
 
5. Pasirenkamas e. rezidento statuso tikslas (vienas iš alternatyvų):
5.1.   juridinio asmens steigimas;
5.2.   juridinio asmens vadovo (darbdavio) funkcijų vykdymas;
5.3.   paslaugų teikimas Lietuvos Respublikoje;
5.4.   kita komercinė veikla (jeigu pasirenkamas šis tikslas – nurodoma veikla);
5.5.   nekomercinė veikla (jeigu pasirenkamas šis tikslas – nurodoma veikla).
 
6. Papildomi duomenys apie užsienietį, nurodant:
6.1.  ar užsienietis pripažintas kaltu už nusikaltimą taikai, nusikaltimą žmoniškumui ar karo nusikaltimą, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos įstatymuose, tarptautinėse sutartyse arba kituose tarptautinės teisės šaltiniuose, arba kurstė ar kitaip dalyvavo darant tokius nusikaltimus;
6.2.  ar užsienietis yra įtariamas, kaltinamas ar nuteistas dėl nusikalstamos veikos, susijusios su neteisėtomis finansinėmis operacijomis, korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ar pinigų plovimo požymius atitinkančios nusikalstamos veikos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įstatymuose, tarptautinėse sutartyse arba kituose tarptautinės teisės šaltiniuose (jeigu taip – dėl kokios (-ių) nusikalstamos (-ų) veikos (-ų) užsienietis yra įtariamas, kaltinamas, nuteistas, jeigu jam paskirta (-os) bausmė (-ės) – kokia ir ar ji (jos) atlikta (-os));
6.3.  ar užsienietis turi (turėjo) ryšių su Lietuvos Respublikoje gyvenančiais asmenimis (įskaitant kitų valstybių piliečius, gyvenančius Lietuvos Respublikoje), jeigu taip – nurodomi jų vardai, pavardės, pilietybės;
6.4.  ar užsienietis turi (turėjo) verslo ryšių su Lietuvos Respublikoje veikiančiais juridiniais asmenimis ir Lietuvos Respublikoje ekonominę veiklą vykdančiais fiziniais asmenimis, jeigu taip – nurodomi jų vardai, pavardės, pilietybės ar pavadinimai.
 
7. Duomenys apie valstybės rinkliavos sumokėjimą:
7.1. ar valstybės rinkliava apmokėta per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (jeigu taip – apmokėta suma, apmokėjimo data);
7.2. ar valstybės rinkliava apmokėta bankiniu pavedimu (jeigu taip – apmokėta suma, apmokėjimo data, o jeigu prašymas bus pateikiamas atvykus pas pasirinktą išorės paslaugų teikėją – ir bankinio pavedimo numeris).

8. Informacija, ar prašymas dėl e. rezidento statuso bus pateikiamas atvykus pas pasirinktą išorės paslaugų teikėją ar į Migracijos departamentą

9. Duomenys apie pasirinktą vizito pateikti prašymą dėl e. rezidento statuso datą, laiką, jeigu prašymas bus pateikiamas atvykus į Migracijos departamentą;

10. Žyma, kad užsienietis susipažino su šia informacija:
10.1. sutinka su Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus patvirtintomis e. rezidento atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikato ir kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato sudarymo ir tvarkymo sąlygomis;
10.2. žino, kad už melagingų duomenų pateikimą atsako įstatymų nustatyta tvarka;
10.3. žino, kad pateikdamas prašymą patvirtina pateiktų duomenų teisingumą ir pageidavimą gauti e. rezidento statusą bei elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonę;
10.4. žino, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi e. rezidento statuso suteikimo tikslais vadovaujantis BDAR ir yra supažindintas su savo teisėmis pagal šį reglamentą.

Įstatymo 1402 str. 2 d. nustato, jog užsienietis, kuris siekia įgyti e. rezidento statusą, privalo pateikti savo biometrinius duomenis tapatybei patvirtinti (veido atvaizdą ir dviejų pirštų atspaudus – užsieniečio aiškūs kairiojo ir dešiniojo smilių atspaudai), išskyrus Reglamente (EB) Nr. 1030/2002 numatytus atvejus, vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

Aprašo 8 p. numato, jog užsienietis, užpildęs prašymą per MIGRIS, per 4 mėnesius nuo prašymo per MIGRIS užpildymo dienos turi asmeniškai atvykti pas pasirinktą išorės paslaugų teikėją, <...>, o užsienietis, esantis teisėtai Lietuvos Respublikoje, į Migracijos departamentą <...> ir pateikti:

1)     galiojantį kelionės dokumentą, kuris atitinka Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme keliamus reikalavimus asmens tapatybei nustatyti (toliau – kelionės dokumentas);

2)     dokumentą, suteikiantį teisę būti ar likti Lietuvos Respublikoje, kai prašymą užsienietis, kuriam netaikomas bevizis režimas, pateikia Lietuvos Respublikoje;

3)     biometrinius duomenis – veido atvaizdą ir dviejų pirštų atspaudus (užsieniečio aiškūs kairiojo ir dešiniojo smilių atspaudai[5]), išskyrus 2002 m. birželio 13 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1030/2002, nustatančiame vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. balandžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 380/2008, nustatytus atvejus.

Tarybos 2002 m. birželio 13 d. reglamento (EB) Nr. 1030/2002  nustatančio vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą 5 str. numato, jog šis reglamentas yra netaikomas trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra:

 - Sąjungos piliečių šeimų nariai, besinaudojantys laisvo judėjimo teise,
 - Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių, kurios yra Europos ekonominės erdvės susitarimo šalys, piliečiai ir jų šeimų nariai, besinaudojantys pagal tą susitarimą nustatyta laisvo judėjimo teise,
 - trečiųjų šalių piliečiai, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą ir kuriems valstybėje narėje leidžiama lankytis ne ilgiau kaip tris mėnesius

Kokiais atvejais Migracijos tarnyba gali atsisakyti suteikti e. rezidento statusą?

Įstatymo 1403 straipsnio 1-2 p. numato, jog e. rezidento statusas užsieniečiui nesuteikiamas, jeigu:

1) dėl jo kita Šengeno valstybė į centrinę antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą yra įtraukusi įspėjimą dėl neįsileidimo;
2) jis yra įtrauktas į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą.

Aprašo 14 p. papildomai nurodyti formalūs nepriėmimo pagrindai. Prašymas nepriimamas žodžiu ir (ar) raštu paaiškinus nepriėmimo priežastį ir suteikus reikiamą informaciją, jeigu:

1) prašymas užpildytas netinkamai (įrašyti ne visi arba netikslūs duomenys arba prie prašymo pateikiami ne visi reikiami duomenys ir (ar) dokumentai);
2)  užsienietis atsisako pateikti biometrinius duomenis;
3)  nustatoma, kad užsienietis nėra sumokėjęs valstybės rinkliavos ir (ar) aptarnavimo mokesčio, jeigu jis imamas;
4) pateiktuose dokumentuose yra klastojimo požymių, kelionės dokumentas yra negaliojantis ar netinkamas naudoti;
5) prašymas ir (ar) prie prašymo pridedami dokumentai pateikiami nesilaikant šiame Aprašo skyriuje nurodytos tvarkos.

Kaip formaliai vyksta e. rezidento statuso suteikimas ir elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonės išdavimas?

Priėmus užsieniečio prašymą (jo priėmimą atlieka Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį), MIGRIS automatiniu būdu atlieka patikrinimus apie užsienietį (iš esmės automatiniu būdu yra tikrinami Įstatymo 1403 straipsnio 1-2 p. nurodyti duomenys apie neįsileidimą į Šengeno zoną ir uždraudimą atvykti į Lietuvos Respubliką).

Jeigu atlikus minėtus patikrinimus atitikmenų nerandama (t. y. viskas gerai), tai užsieniečiui automatiniu būdu suteikiamas e. rezidento statusas (duomenys automatiniu būdu įrašomi į Užsieniečių registrą) (Aprašo 18 p.).

Užsieniečiui suteikus e. rezidento statusą, Asmens dokumentų išrašymo centrui automatiniu būdu per MIGRIS – Asmenų dokumentų išdavimo sistemos (toliau – ADIS) sąsają pateikiamas užsakymas išrašyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatytos formos elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonę (toliau – užsakymas). Asmens dokumentų išrašymo centras ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos išrašo elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonę, o elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį) ir kontaktinės elektroninės laikmenos blokavimo panaikinimo duomenis (PUK kodą) perduoda užsieniečiui į jo paskyrą MIGRIS. Asmens dokumentų išrašymo centras išrašytas elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemones su lydraščiu siunčia išorės paslaugų teikėjui ar Migracijos departamento struktūriniam padaliniui, kuriam buvo pateiktas prašymas. Migracijos departamentas, išorės paslaugų teikėjas, iš Asmens dokumentų išrašymo centro gavę išrašytas elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemones, ne vėliau kaip kitą darbo dieną MIGRIS pažymi, kad priemonė gauta. Užsieniečiui per MIGRIS automatiniu būdu išsiunčiamas pranešimas dėl elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonės atsiėmimo (Aprašo 22-26 p.).

Įstatymo 1404 str. 2 d. numato, kad užsieniečiui, kuriam suteiktas e. rezidento statusas, išduodama elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonė su joje įrašytais e. rezidento atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatu ir e. rezidento kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu. Su elektroninės atpažinties priemone bei elektroniniu parašu e. rezidentas įgyja teisę naudotis Lietuvos Respublikoje teikiamomis administracinėmis, viešosiomis ar komercinėmis elektroniniu (nuotoliniu) būdu teikiamomis paslaugomis (Įstatymo 1404 str. 3 d.).

Jeigu prašymas buvo teikiamas Migracijos departamentui, jis ir išduoda užsieniečiui elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemones. Jeigu klausimai buvo derinami per išorės paslaugų teikėją, jis kaip tarpininkas perduoda užsieniečiui minėtas priemones.

Elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonę gali atsiimti šie asmenys (Aprašo 27 p.):

 • užsienietis asmeniškai;
 • jeigu prašymas buvo pateiktas Migracijos departamente – užsieniečio prašyme nurodytas asmuo (Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, turintis galiojantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį ar suteikiantį dokumentą)
  • jeigu atsiima LR pilietis reikia pateikti:
   •  savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar galiojantį kelionės dokumentą;
  • jeigu atsiima kitas užsienietis –
   • galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar galiojantį kelionės dokumentą ir
   • galiojantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį ar suteikiantį dokumentą.
 • jeigu prašymas buvo pateiktas Migracijos departamente – asmuo (Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, turintis galiojantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį ar suteikiantį dokumentą), kurį užsienietis, prisijungęs prie savo paskyros MIGRIS, įgaliojo atsiimti elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonę. Užsienietis privalo nurodyti šio asmens vardą, pavardę, Lietuvos Respublikoje suteiktą asmens kodą;
  • jeigu atsiima LR pilietis reikia pateikti:
   •  savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar galiojantį kelionės dokumentą;
  • jeigu atsiima kitas užsienietis –
   • galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar galiojantį kelionės dokumentą ir
   • galiojantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį ar suteikiantį dokumentą.
 • įgaliotas asmuo, pateikęs notaro patvirtintą įgaliojimą.
  • tokiu atveju reikia pateikti tik galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar galiojantį kelionės dokumentą, nepaisant to, kas atsiima (matyt dėl to, kad notaras tikrina teisės reziduoti Lietuvoje klausimus, jeigu atsiminėtų užsienietis).


[5] Jeigu kairysis arba dešinysis smilius sužalotas, jo nėra arba jo ISO/IES 19794–4 vertė yra nuo 0 iki 25, tai nuskaitomi aiškūs tos pačios rankos didžiojo ar bevardžio pirštų arba nykščio atspaudai, jeigu jų ISO/IES 19794–4 vertė aukštesnė. Jeigu visų vienos rankos pirštų atspaudų kokybė prasta pagal minėtą kokybės vertę, daromas aiškus piršto, kurio vertė didžiausia, atspaudas. Jeigu dėl užsieniečio fizinės negalios negalima nuskaityti jokių vienos rankos pirštų atspaudų, tai atspaudams nuskaityti pagal šiame papunktyje nustatytą eiliškumą parenkami du kitos rankos pirštai. Jeigu dėl užsieniečio fizinės negalios negalima nuskaityti jokių užsieniečio pirštų atspaudų, tai prašymas priimamas nenuskaičius pirštų atspaudų (Aprašo 12.5 p.).