Atgal

Naujienos

2021. 12. 09

J. Borko. MONEYVAL ataskaitoje – pagerintas Lietuvos reitingas kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu

Paskutinę lapkričio dieną Europos Tarybos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo ekspertų komitetas (MONEYVAL) paskelbtame vertinime pažymėjo, kad Lietuva patobulino kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priemones, padarydama didelę pažangą, susijusią su Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (FATF) standartų laikymusi.

Po 2018 m. atlikto vertinimo MONEYVAL įpareigojo Lietuvą atsiskaityti institucijai, taikant sustiprintą tolesnių veiksmų procedūrą.

Lietuvos bankas savo išplatintame pranešime pažymėjo, kad siekdamas geresnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srities priežiūros, nuolat didina išteklius, koregavo organizacinę struktūrą, kuria naujus rizikų vertinimo modelius, tobulina rizikos vertinimu pagrįstą priežiūros mechanizmą, vis dažniau pasitelkia skaitmenines priemones.

Atsižvelgiant į šalies pastangas stiprinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, MONEYVAL atliko pakartotiną Lietuvos atitikimo FATF standartų laikymuisi vertinimą ir nustatė padarytą didelę pažangą FATF 26 standarto, susijusio su finansų įstaigų reguliavimu ir priežiūra, kontekste: šalies vertinimas iš „iš dalies atitinka“ pakeistas į „daugiausia atitinka“. Tokį MONEYVAL sprendimą lėmė tai, jog buvo priimta nauja kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros politika finansų įstaigoms ir susijusi rizikos vertinimo metodika.

MONEYVAL pranešime pažymima, kad atliekant vertinimą buvo tiriama, kaip šalis įgyvendina:

  • tikslines finansines sankcijas, susijusias su terorizmu ir terorizmo finansavimu,  
  • rizikos vertinimu pagrįsto požiūrio taikymą prižiūrint finansų įstaigas ir į sąrašą įtrauktas nefinansines įmones bei profesijas, ir
  • teisės aktus dėl tarpvalstybinio grynųjų pinigų ir apyvartinių priemonių gabenimo. Tyrimo metu išnagrinėtos įvairios teisinės, reguliavimo ir institucinės priemonės, kurias Lietuva įgyvendino minėtose srityse.

Vis dėlto MONEYVAL pažymėjo, kad nors ir padaryta „pagirtina pažanga šalinant daugumą techninės atitikties trūkumų“, nustatytų ankstesnėje abipusio vertinimo ataskaitoje, Lietuvai dar „reikia dėti daugiau pastangų“, kad šalis atitiktų bendruosius MONEYVAL lūkesčius.

Visiškam FATF 26 standarto atitikimui dar trūksta aiškumo dėl reikalavimų, kuriais siekiama užkirsti kelią nusikaltėliams dalyvauti kontroliuojant finansų įstaigas, išsamumo. Ataskaitoje pažymėta, kad įgyvendintuose pakeitimuose kalbama tik apie bankus, o nuostatos, susijusios su kitų finansų įstaigų padėtimi, nuo abipusio vertinimo ataskaitos nepakeistos. Taip pat išlieka keletas kitų nedidelių trūkumų, susijusių su naująja politika ir metodika.

Lietuva dabar visiškai atitinka aštuonias iš 40 FATF rekomendacijų, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija. Šalyje išlieka „nežymūs trūkumai įgyvendinant 25 rekomendacijas“, kurioms buvo suteiktas „daugiausia atitinka“ įvertinimas. Dar septynios rekomendacijos vertinamos kaip „iš dalies atitinkančios“.

Apie pažangą įgyvendinant rekomendacijas Lietuva kitą kartą turėtų MONEYVAL atsiskaityti po dviejų metų.