donata-markeviciene-ilaw_1563953056-64bc2678ca5bd49bc52692be99dbc882.png

Donata
Markevičienė

Asocijuota partnerė
Mob: +370 645 720 87
Tel.: +370 5 248 76 70
[email protected]

Donata Markevičienė yra ILAW asocijuota partnerė, turinti didesnę nei 10 metų teisinio darbo patirtį. Donata specializuojasi ir didžiausią patirtį turi nesąžiningos konkurencijos, statybų teisės, įmonių teisės, komercinės teisės ir atstovavimo teismuose srityse. 

 
 
Patirtis  
 
Nesąžininga konkurencija.
 • Teisininkų komanda, vadovaujama Donatos Markevičienės, sėkmingai atstovauja teisminiuose ginčuose bei teikia konsultacijas dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų, neteisėto komercinės (gamybinės) paslapties įgijimo bei atskleidimo ir žalos atlyginimo, didesnėje nei 15 000 000 EUR sumoje. Ginčų objektus sudaro veiksmai/kaltinimai dėl neteisėto konfidencialios informacijos ir komercinės paslapties įgijimo, atskleidimo bei panaudojimo, klientų ir darbuotojų perviliojimo, neteisėto konkurencinio pranašumo įgijimo, įsipareigojimų pagal konfidencialumo ir nekonkuravimo sutartis vykdymo bei žalos (nuostolių) atlyginimo. Teikia konsultacijas dėl konkrečių priemonių taikymo, ketinant tinkamai saugoti įmonės komercines paslaptis. Atstovauja klientų interesams, teikiant pretenzijas dėl neteisėtų nesąžiningos konkurencijos veiksmų atlikimo ir nutraukimo ar ginantis nuo tokių pretenzijų. Rengia konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių apsaugos, nekonkuravimo sutartis, veda derybas dėl nurodytų sutarčių sąlygų.

 • 2015 – 2016 metais veda nesąžiningos konkurencijos bylą, kurioje gina įmonės interesus nuo atliktų neteisėtų nesąžiningos konkurencijos veiksmų, įmonės patirtą žalą sieja su tam tikros prekių grupės kainos Lietuvos Respublikoje kritimu (įrodinėja, kad tai tiesioginė atsakovų neteisėtų veiksmų pasekmė).

 • 2012 – 2016 metais Donata Markevičienė sėkmingai atstovavo ieškovo transporto-ekspedicinės įmonės UAB „Auto Express“ interesams nesąžiningos konkurencijos byloje, kurioje buvo suformuota visiškai nauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ir precedentas tokio pobūdžio bylose. Byloje buvo pateikti nauji išaiškinimai dėl: 1) komercinės paslapties sampratos, formaliųjų požymių ir įforminimo; 2) komercinių paslapčių atribojimo nuo konfidencialios informacijos; 3) pareigos saugoti komercinę paslaptį sukeliamų teisinių pasekmių atribojimo nuo nekonkuravimo susitarimų sukeliamų teisinių pasekmių. Šioje civilinėje byloje ieškovas įrodė, kad tokio pobūdžio bylose ieškovai vienu metu turi teisę prašyti priteisti tiek savo negautas pajamas (grynojo pelno forma), tiek atsakovų iš neteisėtų veiksmų gautą turtinę naudą (grynojo pelno forma) (2016-02-05 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 7 teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-6-706/2016). Laimėjus bylą Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, atsakovai geranoriškai ir visiškai įvykdė teismo sprendimą, kuriuo buvo priteista apie 60 000 EUR žalos (įskaitant bylinėjimosi išlaidas ir palūkanas) atlyginimas (Ieškovas minėtoje byloje prašė atlyginti tik dalį patirtos žalos).

 • 2014 – 2015 metais Donata Markevičienė nesąžiningos konkurencijos byloje sėkmingai apgynė darbuotojo, kaltinamo neteisėtu buvusio darbdavio (vienos didžiausių medienos perdirbimo įmonės) komercinės paslapties perėmimu ir išplatinimu tretiesiems asmenims, interesus. Darbuotojas iki civilinės bylos vykusioje baudžiamojoje byloje visiškai prisipažino atlikęs neteisėtus veiksmus, pripažino nukopijavęs ir neteisėtai perdavęs trečiajam asmeniui buvusio darbdavio komercinius duomenis. Darbuotojo atžvilgiu buvo priimtas baudžiamasis įsakymas ir darbuotojas pripažintas kaltu už neteisėtą neviešų elektroninių duomenų stebėjimą, fiksavimą, perėmimą, įgijimą, laikymą, pasisavinimą, paskleidimą ir kitokį panaudojimą. Nepaisant situacijos sudėtingumo, civilinėje byloje Donatai Markevičienei pavyko pasiekti taikų susitarimą dėl 434 000 EUR vertės komercinės paslapties perėmimo ir atskleidimo, sumokant buvusiam darbdaviui 7 600 EUR dydžio kompensaciją.

 • 2013 – 2015 metais Donata Markevičienė sėkmingai apgynė ir atstovavo Ieškovo (konsultacinės įmonės, konsultuojančios verslo rizikos valdymo, draudimo ir perdraudimo klausimais) UADBB „Rizikos cesija" interesus nesąžiningos konkurencijos byloje, kurioje vyresniajai teisininkei pavyko uždrausti konkuruojančiai įmonei bei darbuotojui naudoti, perduoti, skelbti ieškovo informaciją apie ieškovo klientus, partnerius, konkurentus, verslo partnerių kontaktus, duomenų bazes, komercinius ryšius, ieškovo įdirbį, sudaromų / sudarytų sandorių sąlygas, finansinę informaciją, bendrovės pajamas, išlaidas, atsiskaitymų tvarką bei prisiteisti visas ieškovo negautas pajamas (tarpininkavimo užmokestį) už perviliotus klientus. Laimėjus bylą pirmojoje ir apeliacinėje instancijose, atsakovai geranoriškai ir visiškai įvykdė teismo sprendimą.

 • 2012 – 2015 metais vyresnioji teisininkė nesąžiningos konkurencijos byloje įrodė, kad buvo neteisėtai pasinaudota juridinio asmens komercinėmis paslaptimis – duomenimis apie įmonės klientus. Turtinio pobūdžio reikalavimai civilinėje byloje siekė 170 000 EUR negauto grynojo pelno.

 • 2014 metais sėkmingai atstovavo ir apgynė darbuotojo, siekiančio teisėtai naudotis (įsteigus konkuruojantį ūkio subjektą) buvusio darbdavio komercinėmis paslaptimis, interesus. Darbuotojas ir darbdavys (buhalterines paslaugas teikianti įmonė) sudarė susitarimą, kurio pagrindu buvusiam darbuotojui buvęs darbdavys leido teisėtai naudotis duomenimis apie darbdavio klientus (duomenimis apie kontaktinius asmenis, sprendimus priimančius asmenis, susiklosčiusius verslo papročius, techninę informaciją, padedančią vykdyti veiklą, paslaugų ir jų kokybės reikalavimus, planuojamus projektus, mokumą ir kt.).

 • 2012 – 2014 metais Donata Markevičienė sėkmingai atstovavo ir apgynė ieškovo logistikos įmonės interesus byloje dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų, neteisėto komercinės (gamybinės) paslapties įgijimo bei atskleidimo ir nuostolių atlyginimo, kurioje ieškovui buvo priteisti visi dėl neteisėtų konkurento ir buvusio darbuotojo veiksmų, lėmusių klientų perviliojimą, ieškovo patirti netiesioginiai nuostoliai.

 • 2013 metais vyresnioji teisininkė Donata Markevičienė konsultavo ir sėkmingai apgynė kliento interesus nuo pareikštų pretenzijų dėl teisės į juridinio asmens pavadinimą pažeidimo bei reikalavimo nedelsiant pakeisti pavadinimą. Vyresniajai teisininkei pavyko įrodyti, kad Lietuvos Respublikos teisės aktuose nenustatyta absoliutaus draudimo skirtingiems juridiniams asmenims turėti panašius pavadinimus. Juridinio asmens pavadinimo panašumas turi būti klaidinantis visuomenę, kad susidarytų sunkumų vieną juridinį asmenį atskirti nuo kito ar iškreiptų konkurenciją. Donata Markevičienė įrodė, kad tam tikras pavadinimo panašumo egzistavimas savaime negali sukelti teisės subjektui negatyvių pasekmių.

Statybos ranga.

 • Teisininkų komanda, vadovaujama vyresniosios teisininkės Donatos Markevičienės, sėkmingai atstovauja teisminiuose ginčuose bei teikia konsultacijas užsakovams ir rangovams iš privatinių statybos rangos teisinių santykių kylančiuose teisminiuose ginčuose, susijusiuose su atliktų statybos darbų trūkumais/defektais. Atstovauja klientų interesams, teikiant pretenzijas dėl statybos darbų užbaigimo, trūkumų/defektų pašalinimo, nuostolių atlyginimo ar ginantis nuo tokių pretenzijų. Rengia bei teikia konsultacijas dėl statybos rangos sutarčių.

 • 2015 – 2016 metais teikia konsultacijas tarptautinei įmonių grupei „MODUS grupė“ (grupei priklauso daugiau nei 30 įmonių Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Baltarusijoje) projektavimo darbų rangos, statybos rangos sutarčių bei atliktų statybos darbų trūkumų/defektų šalinimo, nuostolių atlyginimo klausimais.

 • 2014 – 2016 metais konsultuoja ir atstovauja UAB „Good Service Solution“, valdančiai prekinį ženklą „SEPTYNI LANGAI“ interesams teisminiame ginče su užsakovu dėl neteisėto ir nesąžiningo užsakovo vengimo atsiskaityti už parduotas prekes bei priimti atliktus montavimo darbus. Byloje užsakovas ginasi įsigijęs tariamai nekokybišką prekę bei tariamai UAB „Good Service Solutions“ nekokybiškai atliktais montavimo darbais, siekdamas išvengti pareigos atsiskaityti su rangovu.

 • 2014 – 2016 metais teikia konsultacijas ir atstovauja rangovo interesams teisminiame ginče dėl tariamai netinkamos kokybės vamzdyno pardavimo ir įrengimo.

 • 2013 – 2016 metais konsultuoja ir atstovauja įmonės interesams teisminiame ginče dėl statybos darbų defektų pašalinimo ir žalos (nuostolių) atlyginimo, įsigijus nekokybiškai pastatytą pastatą, prieš pačią didžiausią nekilnojamojo turto plėtros ir statybos įmonių grupę Lietuvos Respublikoje.

 • 2012 – 2016 metais konsultuoja ir teisminiame ginče sėkmingai atstovauja įmonės (kliento) (pagal cesijos sutartį įgijusios reikalavimo teisę į apmokėjimą už rangovo (kitos įmonės) atliktus daugiabučio pastato statybos darbus) interesams. Klientas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti susidariusį 60 000 EUR įsiskolinimą už rangovo (kitos įmonės) atliktus statybos darbus, įsiskolinimas buvo priteistas, užsakovas neįrodė, kad statybos darbai buvo atlikti pažeidžiant statybos rangos sutarties sąlygas. Vėliau užsakovas kreipėsi į teismą ir prašė sumažinti statybos rangos sutarties kainą visais sumokėtais 60 000 EUR, nes, pasak užsakovo, rangovas nekokybiškai atliko daugiabučio pastato statybos darbus. Pirmosios instancijos teismas užsakovo ieškinį tenkino visiškai, apeliacinės instancijos teismas grąžino bylą nagrinėti pirmajai instancijai, kuri antrą kartą priimdama sprendimą užsakovo ieškinį atmetė visiškai. Vyresniajai teisininkei Donatai Markevičienei pavyko apginti kliento interesus ir teisme įrodyti, kad užsakovas negali reikšti klientui, kaip cesijos sutarties šaliai, atsikirtimų dėl visų užsakovo ir rangovo (kitos įmonės) sudarytos rangos sutarties pažeidimų bei atliktų statybos darbų, kadangi klientas nėra specializuota statybos bendrovė, klientas atlygintinai įgijo teisę į nedidelę statybos darbų kainos dalį ir klientas turėtų atsakyti tik už tuos darbus (jų trūkumus/defektus), kurie yra nurodyti jo perimtose PVM sąskaitose-faktūrose, tačiau tokie trūkumai/defektai pagal atitinkamas PVM sąskaitas-faktūras nebuvo nustatyti. Civilinėje byloje Donatai Markevičienei taip pat pavyko įrodyti, kad užsakovas galėtų pretenduoti tik į realiai trūkumų/defektų šalinimui patirtas išlaidas (o tokie duomenys civilinėje byloje nebuvo pateikti), pavyko įrodyti, kad civilinėje byloje turėtų būti taikomi senaties terminai.

 • 2012 – 2016 metais atstovauja vienai didžiausių įmonių, atliekančiai statinių vidaus apdailos darbus, fasadų šiltinimo bei apdailos darbus, teikiančiai kruizinių laivų ir megajachtų interjero apdailos/įrengimo paslaugas bei užsiimančiai skydinių namų ir individualių namų statyba, kurią konsultuoja statybos rangos, laidavimo ir jungtinės veiklos sutarčių klausimais.
  2015 metais sėkmingai atstovavo kliento interesams, nutraukiant statybos rangos sutartį dėl nekokybiškai atliktų pastato rekonstrukcijos darbų bei vėlavimo tokius darbus atlikti.

 • 2014 metais Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos parengė teisinę išvadą dėl statybos darbų defektų, atsiradusių garantiniu laikotarpiu rekonstruotame pastate, pašalinimo bei pateikė susijusias rekomendacijas, į kurias buvo atsižvelgta.
        

Įmonės ir valdymas.

 • Didelę patirtį vyresnioji teisininkė Donata Markevičienė turi sukaupusi įmonių teisės srityje. Donata teikė konsultacijas daugiau nei keliems šimtams juridinių asmenų įmonių įsigijimo, pardavimo, steigimo, susijungimo, restruktūrizavimo, reorganizavimo, likvidavimo klausimais, taip pat dėl visų šioms procedūroms atlikti reikalingų dokumentų parengimo.

Asmeninė akcininkų ir vadovų atsakomybė, akcininkų tarpusavio ginčai.

 • 2014 – 2016 metais vyresnioji teisininkė Donata Markevičienė sėkmingai atstovavo dviejų bankrutavusių įmonių kreditorių ir akcininkų interesams vykusiuose teisminiuose ginčuose dėl įmonių vadovų atliktų neteisėtų veiksmų, kuriais įmonės prie bankroto buvo privestos tyčia ir kreditoriams buvo padaryta didelė turtinė žala. Šiose bylose vyresniajai teisininkei pavyko iš įmonių vadovų prisiteisti daugiau nei 110 000 EUR žalos atlyginimo. Vienoje iš bylų buvo atnaujintas senaties terminas tokio pobūdžio reikalavimams pateikti, pripažinta, kad bankroto administratorius neatliko savo pareigų, todėl akcininkas turėjo teisę, veikdamas bendrovės interesais, kreiptis į teismą dėl padarytos žalos bendrovei (kreditoriams) atlyginimo.

 • 2012 – 2015 metais vyresnioji teisininkė Donata Markevičienė sėkmingai atstovavo įmonės akcininkų ir vadovų interesams grupėje tarpusavyje susijusių civilinių bylų (prasidėjusių 2008 – 2009 metais), kuriose vienas didžiausių Lietuvos Respublikos bankų buvo pareiškęs reikalavimus akcininkams ir vadovams dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo (įmonių privedimas prie bankroto tyčia, neteisėtas dividendų išmokėjimas, įkeistų prekių-atsargų likučio neužtikrinimas, niekinių (nuginčijamų) sandorių sudarymas ir kt.). Civilinėse bylose buvo sprendžiami klausimai, susiję su 700 000 EUR dydžio turtiniais reikalavimais, akcininkų ir vadovų sudarytų sandorių pripažinimu negaliojančiais. Akcininkams bei vadovams, atstovaujamiems vyresniosios teisininkės Donatos Markevičienės, pavyko pasiekti taikų susitarimą su banku, sumokant 80 000 EUR kompensaciją ir užbaigti visus daugiau nei septynerius metus trukusius teisminius ginčus.

 • 2013 – 2014 metais sėkmingai apgynė BUAB „Radiolinija“, valdžiusios prekės ženklą „EFICHIP“, kreditorių interesus tyčinio bankroto byloje daugiau nei 230 000 EUR sumoje. Vyresniajai teisininkei pavyko įrodyti, kad viena didžiausių mobiliųjų telefonų programavimo ir programinės įrangos kūrimo srityje veikusi įmonė buvo privesta prie bankroto naudojant „fenikso“ bankroto schemą, kuomet nauja bendrovė perima senosios veiklą, klientus, darbuotojus ar pan., o senoji lieka su skolomis ir bankrutuoja, įrodytas neteisėtas naudojimasis prekės ženklu.

 • 2013 – 2014 metais sėkmingai atstovavo akcininkų interesams parduodant 120 000 EUR vertės akcijas trečiajam asmeniui (ne įmonės akcininkui), atsisakant jas parduoti kitiems bendrovės akcininkams, pageidavusiems pasinaudoti pirmenybės teise šias akcijas įsigyti. Toliau sėkmingai atstovavo bendrovės (atsakovės) bei dalies jos akcininkų (atsakovų) interesams teisminiuose ginčuose grupėje civilinių bylų, ginantis: 1) nuo pareikšto prevencinio ieškinio dėl uždraudimo parduoti bendrovės akcijas (byla nutraukta ieškovui atsisakius savo reikalavimų); 2) nuo pareikšto ieškinio dėl bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo niekine (ieškinys atmestas visiškai); 3) nuo pareiškimo dėl bendrovės veiklos tyrimo inicijavimo (atsisakyta nuo ieškinio, byla nutraukta); 4) nuo pareiškimo dėl bendrovės bankroto bylos iškėlimo (sudaryta taikos sutartis, byla nutraukta); 5) nuo pareiškimo bendrovės generaliniam direktoriui dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo, t.y. nesilaikius įstatyminės pareigos sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą bei pranešti apie jį kiekvienam akcininkui (skirta nuobauda – įspėjimas). Sėkmingai atstovavo dalies akcininkų interesams neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, sprendžiant klausimą dėl bendrovės generalinio direktoriaus atšaukimo ir naujo generalinio direktoriaus išrinkimo, esant likusios dalies akcininkų pasipriešinimui, susirinkimo su antstoliu fiksavimui.

 • Nuo 2012 metų atstovauja ir teikia konsultacijas fiziniams bei juridiniams asmenims, sudarant akcijų pirkimo-pardavimo, kapitalo investavimo į juridinius asmenis sutartis bei derantis dėl tokių sutarčių sąlygų.

Ginčai dėl sutarčių vykdymo / nutraukimo bei žalos (nuostolių) atlyginimo.

 • 2012 – 2016 metais atstovavo mokymo paslaugų teikėjo (ieškovo) interesams civilinėje byloje dėl skolos ir žalos (nuostolių) priteisimo. Paslaugų sutartimi ieškovas įsipareigojo pagal kitos šalies (kliento, atsakovo) užsakymą suteikti klientui 206 000 EUR vertės mokymo paslaugas, o klientas (atsakovas) įsipareigojo už suteiktas paslaugas sumokėti, tačiau nutraukė sutartį anksčiau laiko dėl tariamai nekokybiškai ieškovo teiktų mokymo paslaugų. Apeliacinės instancijos teisme vyresniajai teisininkei Donatai Markevičienei pavyko įrodyti, kad nutraukus atlygintinų paslaugų sutartį, paslaugų gavėjas privalo atlyginti ir paslaugų teikėjo negautas pajamas (netiesioginius nuostolius). Bylą išnagrinėjus Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, apeliacinės instancijos teismo sprendimas buvo pakeistas – ieškovui iš atsakovo priteista skola ir tiesioginės išlaidos, negautos pajamos nepriteistos, visgi su šia byla buvo suformuota nauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika tokio pobūdžio bylose. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovas ir atsakovas susitarė, kad sutarties nutraukimui taikomos CK 6.721 str. nuostatos, todėl negautos pajamos negali būti priteistos, tačiau pateikė naują išaiškinimą dėl CK 6.721 str. normos dispozityvaus pobūdžio, nurodė, kad klientas ir paslaugos teikėjas, esant tam tikroms sąlygoms, turi teisę susitarti dėl sutarties nutraukimo mechanizmo, netaikant CK 6.721 str. nuostatų.

 • 2012 – 2016 metais viena iš pirmųjų sėkmingai apgynė kreditoriaus interesus ginče su bankrutavusia Akcine bendrove banku SNORAS dėl sandorių (indėlio sertifikato įsigijimo sutarčių) pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, byla laimėta visų instancijų teismuose.

 • 2012 – 2014 metais sėkmingai atstovavo Lietuvos maisto produktų didmeninės prekybos įmonės interesams ginčuose su Slovakijos, Švedijos, Austrijos, Lenkijos įmonėmis dėl daugiau nei 150 000 EUR dydžio skolų išieškojimo bei įpareigojimo vykdyti sutartis. Pasinaudojus Europos mokėjimo įsakymo procedūra ginčai buvo užbaigti visišku reikalavimų įvykdymu.

 • 2014 metais teikė konsultacijas BUAB „Pranciškonų rūmai“ kilusiame ginče su Lietuvos Respublikos Vyriausybe dėl pastatų grąžinimo valstybei. Ginče buvo aktualūs vindikacijos teisiniai klausimai.
   

Viešieji pirkimai.

 • 2014 metais perkančiajai organizacijai rengė supaprastinto atviro konkurso sąlygas dėl keleivių pervežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugų pirkimo.

 • 2014 metais atstovavo tiekėjo interesus UAB „Clear Digital World“ paskelbtame viešajame konferencijų salių, mokymo klasių sistemų įrangos pirkime, tiekėjas buvo paskelbtas laimėtoju.

 • 2013 metais teikė konsultacijas ir atstovavo tiekėjo UAB “Bureau Veritas Lit” interesams viešajame pirkime dėl suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo statinių su technologine įranga projektų atitikties patikros paslaugų pirkime.

 • 2013 metais teikė konsultacijas ir sėkmingai atstovavo tiekėjo informacinių technologijų srityje veikiančios UAB Strong Point (New Vision Baltija) interesams VšĮ "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija", Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokyklos, Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos organizuotuose viešuosiuose pirkimuose, teikė teisines išvadas dėl LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų taikymo ir aiškinimo.

 • 2013 metais konsultavo perkančiąją organizaciją – vieną iš didžiausių keleivinio autotransporto įmonių Lietuvoje, rengė keleivinių transporto priemonių (autobusų) pirkimo konkurso sąlygas, elektroninio bilieto sistemos nuomos, aptarnavimo, remonto ir priežiūros paslaugos pirkimo konkurso sąlygas, keleivių pervežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugų pirkimo konkurso sąlygas bei viešojo transporto terminuotųjų elektroninių bilietų pardavimo (platinimo) bei piniginių įmokų surinkimo į elektroninių kortelių sąskaitas paslaugų pirkimo konkurso sąlygas.

 • 2013 metais teikė konsultacijas ir atstovavo tiekėjo interesams Valstybės įmonės „Oro navigacija“, UAB „Šiaulių vandenys“ organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose, rengė teisines išvadas dėl LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų taikymo ir aiškinimo.

 • 2013 metais konsultavo ir atstovavo tiekėjo interesams LSMUL VšĮ Kauno klinikos skelbtame Ilgalaikio EKG stebėjimo įrangos ir ilgalaikio EKG analizės įrangos pirkime.

 • 2013 metais konsultavo perkančiąją organizaciją – vieną iš didžiausių keleivinio autotransporto įmonių Lietuvoje, rengė skelbiamų derybų sąlygas dėl autobusų įsigijimo išsimokėtinai.

 

Karjeros istorija  

 
Advokatų profesinė bendrija iLAW
Asocijuota partnerė nuo 2017 m. rugpjūčio mėn.
Advokato padėjėja nuo 2012 rugsėjo mėn.
 
Advokatų kontora Vaišvila ir partneriai
Advokato padėjėja 2012 m. sausio - rugsėjo mėn.
 
Advokatų L.Jako ir R.Kurlavičienės profesinė bendrija „ADLEX“
Teisininkė 2007 m. rugpjūčio mėn. - 2010 m. birželio mėn. 
 
Vilniaus miesto 10-asis notarų biuras
Notaro asistentė 2006 m. vasario mėn. - 2007 m. sausio mėn.
 
Lietuvos Respublikos Seimas, Žmogaus teisių komitetas
Seimo nario visuomeninė padėjėja 2005 m. lapkričio mėn. - 2006 m. sausio mėn

 

Išsilavinimas 
 
Mykolo Romerio universitetas
Teisės magistro laipsnis 
Teisės bakalauro laipsnis  
 

  


Publikacijų sąrašas:

 • 2020 m. spalio 28 d. straipsnis „Privalote žinoti: rangovo prievolių įvykdymo užtikrinimas statinio garantinio laikotarpio metu" (statybunaujienos.lt)
 • 2020 m. spalio 3 d. straipsnis „Darbuotojų viliojimas – pagrindas civilinei atsakomybei?" (Teise.Pro)
 • 2020 m. vasario 10 d. straipsnis „Perpirkus būstą, pastebėti defektai: teismo sprendimas – netikėtas" (delfi.lt)
 • 2020 m. sausio 24 d. komentaras „Verslo žinių" straipsnyje „Dėl defektų kotedže su „Eika" bylinėjosi 6 metus" (vz.lt)
 • 2019 m. balandžio 30 d. straipsnis „Pernelyg pigaus NT spąstai: ką daryti, kad netaptų sūriu pelėkautuose?“ (lrytas.lt)
 • 2019 m. kovo 17 d. straipsnis „Ar derybų metu galioja konfidencialumas?“ (delfi.lt)
 • 2019 m. kovo 16 d. straipsnis „Nesinaudojate savo komercine paslaptimi? Pasinaudos darbuotojas“ (delfi.lt)
 • 2019 m. kovo 12 d. komentaras „Verslo žinių“ straipsnyje „Teisminiai ginčai dėl „Gerovės“ atskleidė neįtikimas turto perėmimo schemas“
 • 2019 m. kovo 12 d. komentaras portalų 15min ir Delfi straipsnyje „Teismas įpareigojo „Reinhard" grąžinti „Gerovės" konservų fabriko NT“
 • 2018 m. gruodžio 21 d. Nukentėjusiems nuo nesąžiningų konkurentų – geros žinios iš teismo" (lrytas.lt)
 • 2017 m. spalio 18 d. „Statybos darbų kainos mažinimas ir reikalavimo perleidimo sutartis“ (sa.lt)
 • 2017 m. vasario 1 d. komentaras „Verslo žinių“ straipsnyje „„Gerovė“ ne visiems: bendrovė subyrėjo, akcininkai teisiasi“
 • 2016 m. balandžio 5 d. komentaras straipsnyje „Aukščiausiasis Teismas paslaugų įmonėms metė gelbėjimo ratą“ (lrytas.lt)
 • 2016 m. balandžio 4 d. straipsnis „Teikiate paslaugas – susitarkite dėl negautų pajamų atlyginimo nutraukus sutartį!“ (infolex.lt)
 • 2016 m. vasario 19 d. komentaras straipsnyje „Klampina pavogtos paslaptys“ („Lietuvos rytas“)
 • 2016 m. vasario 12 d. straipsnis „Svarbi žinia verslui (II) – saugodami komercines paslaptis, dėkite protingas pastangas“ (Infolex.lt)
 • 2016 m. vasario 11 d. straipsnis „Svarbi žinia verslui (IV) – kokius konkurento klientus vilioti (ne)galima“ (Infolex.lt)
 • 2016 m. vasario 9 d. straipsnis „Konkurentų bylose klientai ir jų duomenys – komercinė paslaptis“ (Lrytas.lt)
 • 2016 m. vasario 9 d. komentaras straipsnyje „Išėjo pas konkurentus, perviliojo klientus – sumokės 50.000 Eur“ („Verslo žinios)“
 • 2016 m. vasario 7 d. straipsnis „Po teismo sprendimo – kitoks požiūris į komercines paslaptis“ (DELFI)
 • 2015 m. spalio 10 d. straipsnis „Revoliucija atlygintinų paslaugų teikime – netiesioginius nuostolius prisiteisti įmanoma“
 • 2015 m. liepos 29 d. straipsnis  „Svarbūs išaiškinimai nesąžiningos konkurencijos byloje" (DELFI)
 • 2015 m. liepos 28 d. komentaras „Verslo žinių“ publikacijoje „Komercinę paslaptį galima atskleisti po metų“ (vz.lt)
 • 2015 m. gegužės 12 d. komentaras „Verslo žinių“ publikacijoje „Už perviliotus klientus priteisė 58.000 Eur“ („Verslo žinios“)
 • 2013 m. liepos 4 d. komentaras „Verslo žinių“ publikacijoje „Draudžiama vilioti ne tik darbuotojus, bet ir klientus“ (vz.lt)

Praktikos sritys
Publikacijos | Bylos | Sandoriai