2016. 01. 12.

Kas pasikeitė viešuosiuose pirkimuose nuo 2016 m. sausio 1 d.

2014 m. vasario 26 d. EP ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, numatyti pakeitimai viešuosiuose pirkimuose Lietuvoje kol kas nėra įgyvendinti. Iki 2016 m. balandžio 18 d. turi įsigalioti įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad būtų laikomasi šios Direktyvos. Direktyva siekiama palengvinti pasiūlymų rengimo ir teikimo procedūras tiekėjams, sumažinti biurokratinę naštą, didinti pirkimų efektyvumą.

Jei Jūs esate tiekėjas, Jums svarbūs šie pakeitimai:
 
  • Atsirado papildoma tiekėjų dalyvavimą pirkimuose ribojanti sąlyga, pagal kurią paraiška ar pasiūlymas galės būti atmetami dėl į „juoduosius sąrašus“ įtrauktų tiekėjų. Nuo 2016 m. sausio 1 d. VPĮ leidžia perkančiajai organizacijai riboti tiekėjų, anksčiau neįvykdžiusių ar netinkamai įvykdžiusių pirkimo sutartį, dalyvavimą viešajame pirkime (pavyzdžiui, nuolat vėlavo sutartyje nustatytais terminais tiekti prekes, nuolat tiekė sutarties reikalavimų neatitinkančias prekes ir kita) ar jos neįvykdė. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose ribojanti nuostata, bus taikoma esminiams pirkimo sutarties pažeidimams ir esminiu pripažintam pirkimo sutarties neįvykdymui ar netinkamam įvykdymui, atsiradusiems tik nuo 2016 m. sausio 1 d.; 
  • įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, neįvykdymas (išskyrus, kai suma yra mažesnė nei 50 EUR), tampa tiekėjų dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose draudžiančia sąlyga. Tiekėjams svarbu nepamiršti, jog APB „ILAW“ teisininkų inicijuotame ginče, LAT 2013 m. birželio 25 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013, išaiškinta, jog tiekėjas, kuris pasiūlymo pateikimo dienai turi skolų, kurių mokėjimas atidėtas, nelaikomas nevykdančiu įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įskaitant socialinio draudimo įmokų mokėjimą.  
 
iLAW teisininkai taip pat primena, jog praktikoje vis dažniau kylant problemoms dėl subtiekėjų išviešinimo, atsižvelgiant į teismų formuojamą praktiką, rėmimasis specialisto pajėgumais turi būti atskleistas (išviešintas) dar pasiūlymų pateikimo metu. Vertinant, ar būsimas darbuotojas laikytinas tiekėjo subtiekėju ar kitu ūkio subjektu, tokį asmenį vienaip ar kitaip pasiūlyme reikia išviešinti. Tik tokiu atveju tiekėjams pagal Viešųjų pirkimų įstatymą suteikiama teisė (o perkančiosioms organizacijoms – pareiga) tikslinti kvalifikacijos duomenis.
 
Daugiau informacijos apie įsigaliojusius pakeitimus ir VPĮ naujosios redakcijos projektą teisininkės Justinos Ramašauskaitės video mokymų medžiagoje: 
 

Teisininkai

justina_1611949153-5c32d8ef947d5b5878d2653b9f6e2646.png
Justina Ramašauskaitė
Vyresnioji teisininkė