2020. 01. 14.

Mokesčių teisės pasikeitimų ir aktualijų apžvalga: 2019 m. gruodis

Svarbiausi mokesčių įstatymų pakeitimai, priimti 2019 m. gruodžio mėn.:

-          Keičiasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nuostatos, nustatomos papildomos pareigos finansų rinkos dalyviams.

Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. gruodžio 3 d. priėmė Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 2, 33, 55, 55-1 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2586 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ba48b780222a11eabe008ea93 139d588), kurio nuostatos įsigalioja nuo 2020 m. rugsėjo 10 d. Įstatymo pakeitimais, įgyvendinant taip pat ir Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas, nustatomos pareigos prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams (bankams, kredito įstaigoms, kurių veikla prižiūrima Lietuvos banko), teikti papildomą informaciją mokesčių administratoriui apie asmenų atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus, sąskaitų metinių apyvartų dydį, jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų bendros metinės apyvartos dydis yra ne mažesnis kaip 15 000 eurų, sąskaitų likutį metų pabaigoje, jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų likutis metų pabaigoje yra ne mažesnis kaip 5 000 eurų, palūkanas, skolinius įsipareigojimus, vertybinius popierius, draudimo įmokas, pensijų draudimo įmokas. 

-          Keičiasi pelno mokesčio taikymas kredito įstaigoms (bankams), tikslinamos kitos įstatymo nuostatos (dėl turto perkėlimo apmokestinimo, mokestinių nuostolių perkėlimo, atskaitymų iš pajamų dviejose valstybėse pripažinimo).

2019 m. gruodžio 17 d. buvo priimtas Pelno mokesčio įstatymo 2, 4, 12, 14, 30, 31, 55, 56-1 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 38-3, 40-2, 56-2 straipsniais įstatymas Nr. XIII-2694 (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/88e1bd322 1a411eab86ff95170e24944?jfwid=166ic9euxl). Šiais, 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojančiais, įstatymo pakeitimais nustatoma, jog 2020-2022 m. bankų (ir kitų kredito įstaigų) pelnas, viršijantis 2 mln. EUR  bus papildomai apmokestinamas 5 proc. dydžio pelno mokesčio tarifu, t. y. pelno mokestis kredito įstaigoms padidės nuo 15 iki 20 proc.

Be to, 2019 m. gruodžio 17 d. priimtais pakeitimais naujai reglamentuojama mokestinės tvarkos neatitikimo situacija, kai dėl skirtingo finansinių priemonių, pagal jas atliktų mokėjimų ar jų perleidimo kvalifikavimo, taip pat vienetų, nuolatinių buveinių ar joms priskiriamų pajamų (sąnaudų) teisinio reglamentavimo ar traktavimo mokesčių tikslais skirtingose valstybėse įvyksta dvigubas mokėjimo sumos atskaitymas. Pelno mokesčio įstatymo 31 straipsnyje šiuo klausimu įtvirtinamos nuostatos, jog kai yra mokestinės tvarkos neatitikimas, kurio pasekmė yra dvigubas mokėjimo sumos atskaitymas iš pajamų dviejose valstybėse, neleidžiamiems atskaitymams priskiriama vieneto mokėjimo suma, atskaitoma iš pajamų užsienio valstybėje. Taip pat nustatoma, jog kai yra mokestinės tvarkos neatitikimas, kurio pasekmė yra mokėjimo sumos atskaitymas iš pajamų vienoje valstybėje, kai mokėjimo suma neįtraukiama į apmokestinamąsias pajamas kitoje valstybėje, vieneto atlikto mokėjimo suma priskiriama neleidžiamiems atskaitymams. Taip pat specialiomis normomis reglamentuojamas ir turto perkėlimo operacijų (kai vieneto turtas, naudojamas vieneto Lietuvos Respublikoje vykdomai veiklai, perkeliamas į užsienio valstybę ir pradedamas naudoti užsienio valstybėje vykdomai veiklai) apmokestinimas pelno mokesčiu (naujame įstatymo  402 straipsnyje). Naujame Pelno mokesčio įstatymo 562 straipsnyje yra konkretizuojamas nuolatinės buveinės mokestinių nuostolių perdavimas ir nustatyta, kad Lietuvos vieneto nuolatinės buveinės, kurios pajamos nepriskiriamos Lietuvos vieneto mokesčio bazei, nuostoliai gali būti perduodami ir atskaitomi iš Lietuvos vieneto pajamų tik naujame įstatymo  402 straipsnyje numatytais atvejais.

-          Nustatytas naujas motorinių transporto priemonių registracijos mokestis (pradedamas taikyti nuo 2020 m. liepos 1 d.).

Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. gruodžio 17 d. priėmė Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymą Nr. XIII-2690; https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1cf36232227211eab86ff95170e24944. Vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis, kaskart registruojant taršų lengvajį arba lengvąjį krovininį automobilį (M1 arba N1 klasės), bus privaloma mokėti naują mokestį, kurio dydis svyruos nuo 13,5 iki 540 EUR, priklausomai nuo anglies dioksido emisijos ir degalų rūšies, jei emisija viršija 130 gramų anglies dioksido 1 km. Įstatyme įtvirtinta nuostata, jog nesumokėjus mokesčio automobilis neregistruojamas. Tačiau sumokėtas mokestis privalės būti grąžinamas, jei per 90 dienų po pirmos registracijos dienos automobilis bus eksportuojamas.

-          Išplečiamas nekilnojamojo turto mokesčio taikymas fiziniams asmenims.

Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. gruodžio 12 d. priėmė Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymą  Nr. XIII-2653 (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/36878832219f11eab86ff95 170e24944?jfwid=166ic9ew6d).

Pakeistame Nekilnojamojo turto įstatyme, kuris įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1., fizinių asmenų nekilnojamajam turtui neapmokestinamasis dydis sumažintas nuo 220 tūkst. eurų iki 150 tūkst. eurų. Be to, suvienodintas minimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas (taikomas gyventojams ir įmonėms) -  jis didės nuo 0,3% iki 0,5%. Pastebėtina, jog šiuo pakeistu įstatymu tiek fiziniams asmenims, tiek verslo subjektams didinama mokesčių našta, kadangi išauga ne tik tiesioginis gyventojų (nekilnojamojo turto savininkų – fizinių asmenų) apmokestinimas, tačiau netiesiogiai, dėl padidėjusios mokestinės naštos, didėja ir nekilnojamojo turto nuomos iš fizinių asmenų sąnaudos. 

-          Didėja akcizų mokesčio tarifai.

Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. gruodžio mėn. priėmė Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1327 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymą (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/ TAD/0c8d9ae01b4d11eaa4a5fa76770768ee?jfwid=-fxdp7gkt) bei Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 9, 10, 26, 35, 37, 61 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymą (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3605c02017fe11ea8faecfea528bacc6? jfwid=-fxdp7gkt).

Šiais pakeitimais didinamas kaitinamojo tabako akcizas, kuris išaugs 65 proc., taip pat didinamas akcizo mokestis stipraus etilo alkoholio turintiems produktams. Stipraus etilo alkoholio akcizas didėja 10,5 proc.– nuo 1.832 EUR iki 2.025 EUR už hektolitrą, šie pakeitimai (kaitinamojo tabako ir stipraus etilo alkoholio produktams ) įsigalios nuo 2020 m. kovo 1 d. Taip pat jau nuo 2020 m. kovo 1 d. didinamas akcizo mokestis bešviniam benzinui ir gazoliui, standartinis akcizo mokesčio tarifas bešviniam benzinui didės 7,3 proc.– iki 466 EUR už toną, gazoliui – 7,2 proc. iki 372 EUR už 1.000 litrų. Nuo 2020 m. sausio 1 d. bus didinamas ir žemdirbiams taikomas lengvatinis dyzelino akcizo tarifas, jis didės 7,2 proc. arba nuo 56 iki 60 EUR už toną.

 

 Parengė dr. Gediminas ValantiejusILAW vyr. teisininkas