2019. 08. 02.

Numatomi įstatymo pakeitimai išplėstų Konkurencijos tarybos galias

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva 2019 m. liepos 30 d. Seime buvo užregistruotas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) projektas, kuriuo siekiama tinkamai įgyvendinti 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/01 (toliau – Direktyva), kartu didinant Konkurencijos tarybos veiksmingumą ir užtikrinant deramą vidaus rinkos veikimą.

Dėmesys atkreiptinas į tai, jog didžioji dalis pakeitimų, kuriais skatinamas konkurencijos institucijos veiksmingumo didinimas, siejasi su Konkurencijos tarybos galių išplėtimu. Vienas iš jų - siūlymas Įstatyme nustatyti visišką Konkurencijos tarybos savarankiškumą sprendžiant dėl savo biudžeto panaudojimo, įtvirtinant reikalavimą Konkurencijos tarybai užtikrinti pakankamą kiekį kvalifikuotų darbuotojų, finansinių, techninių ir kitų technologinių išteklių. Direktyvos kontekste, šiomis priemonėmis turėtų būti užtikrinamas konkurencijos institucijos nepriklausomumas bei savarankiškumas.

Siūlomi Įstatymo pakeitimai atitinkamai palies ne tik vidinę Konkurencijos tarybos pusę, tačiau pokytį pajus ir patys ūkio subjektai. Jeigu dabar Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai ūkio subjekto patikrinimus galėjo vykdyti tik tikrinamose patalpose, po Įstatymo pakeitimų informacijos peržiūra galės būti tęsiama ir kitose patalpose negu atliekamas patikrinimas (pvz. pačios Konkurencijos tarybos patalpose). Papildomai, Įstatymo projekte išplečiamas sąrašas informacijos, su kuria Konkurencijos tarybos įgalioti asmenys galės susipažinti vykdydami patikrinimą – saugyklose ar duomenų bazėse esančia informacija, prie kurios turi prieigą ar gali gauti tikrinamas subjektas.

Įgyvendinant Direktyvą, kuri numato, jog laikinosios priemonės gali būti taikomos apibrėžtą laikotarpį (kuris gali būti atnaujinamas), arba kol bus priimtas galutinis sprendimas, Įstatymo projekte taip pat numatomi atitinkami pakeitimai – Konkurencijos taryba galės taikyti laikinąsias priemones iki 1 metų laikotarpio, kuris gali būti pratęstas nutarimu, arba laikinąsias priemones taikyti iki galutinio Konkurencijos tarybos nutarimo. Be kita ko, ūkio subjektai patys privalės operatyviau veikti siekiant išvengti neigiamų padarinių dėl laikinųjų priemonių, kadangi apskundimo terminas dėl Konkurencijos tarybos nutarimo taikyti laikinąsias priemones sutrumpės nuo 1 mėnesio iki 7 kalendorinių dienų.

Konkurencijos tarybos savarankiškumas pasireikš ir dar vienu svarbiu pokyčiu – Įstatymo projekto iniciatoriaus įsitikinimu Konkurencijos tarybos pareiga kreiptis į teismą siekiant gauti leidimą taikyti vieną iš laikinųjų priemonių – įpareigojimą atlikti tam tikrus veiksmus – yra perteklinė. Atsižvelgiant į tai, siūloma atsisakyti privalomo kreipimosi į teismą, papildomai grindžiant tuo, jog bet kuriuo atveju Konkurencijos taryba privalės išklausyti ūkio subjektus ar viešojo administravimo subjektus (kuriems gresia laikinoji priemonė) ir taip bus užtikrinta jų teisė į gynybą.

Naujovės numatomos ir pranešimo dėl koncentracijos procedūrose. Siekiant išvengti nepagrįstai uždelsto koncentracijos nagrinėjimo laikotarpio bei sumažinti riziką dėl koncentracijai pateiktų duomenų arba informacijos aktualumo ir teisingumo, tuo atveju kai ūkio subjektai Konkurencijos tarybai nepateiks reikalingos informacijos arba pateiks tik jų dalį, pranešimo dėl koncentracijos sustabdymo trukmė negalės būti ilgesnė kaip 3 mėnesiai. Per šį maksimalų laikotarpį nepateikus reikalingos informacijos, pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimas bus nutraukiamas, o dėl leidimo ūkio subjektai privalės kreiptis iš naujo.

Šiuo metu Įstatymo projektas pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei, o Direktyvos nuostatos turi būti perkeltos nė vėliau kaip iki 2021 m. vasario 4 d.

 

Modestas Jarmalavičius, ILAW jaunesnysis teisininkas