2016. 09. 05.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. tantjemos apmokestinamos SODROS įmokomis

Informuojame, kad pagal naują Valstybinio Socialinio Draudimo įstatymo redakciją, kuri įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d. , stebėtojų tarybos, valdybos arba paskolų komiteto nariams išmokamos tantjemos ar kitas atlygis už jų veiklą šiose organuose, išmokamas vietoje tantjemų ar kartu su jomis (pvz., pagal paslaugų sutartis), bus apmokestinamos ne tik GPM, bet ir pensijų socialiniu draudimu (šiuo metu galiojantys įmokų tarifai: 23.3% - darbdavio dalis, 3% - gavėjo dalis, iš viso - 26.3%).

SODROS įmokomis bus apmokestinamos tik fiziniams asmenims išmokamos tantjemos, todėl jeigu stebėtojų tarybos nariu yra juridinis asmuo (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas tai leidžia), jam išmokamos tantjemos SODROS įmokomis apmokestinamos nebus. Taigi, fiziniams asmenims išmokamoms tantjemoms teks didesnė mokestinį našta nei išmokamoms juridiniams asmenims.

Primename, kad šiuo metu ir iki 2015-12-31 d., tantjemos, išmokamos valdybos ir stebėtojų tarybos nariams - fiziniams asmenims, yra apmokestinamos tik 15% GPM, o SODROS ir sveikatos draudimo įmokomis neapmokestinamos. Tantjemos apmokestinamos 15% GPM nepriklausomai nuo to, ar jos išmokamos Lietuvos ar užsienio fiziniams asmenims. Tantjemos, išmokamos Lietuvos juridinio asmens, yra laikomos A klasės pajamomis ir GPM nuo jų turi išskaičiuoti ir sumokėti jas išmokantis Lietuvos juridinis asmuo. Jeigu Lietuvos gyventojas gauna tantjemas iš užsienio įmonės, jos yra laikomos B klasės pajamomis ir jas deklaruoti bei GPM nuo jų privalo susimokėti pats jas gavęs gyventojas, iki sekančių metų gegužės 1 d. 

Lietuvos įmonės, kaip stebėtojų tarybos narės, gautos tantjemos priskiriamos pelno mokesčiu apmokestinamoms įmonės pajamoms. Užsienio įmonei, esančiai stebėtojų tarybos nare, išmokamos tantjemos taip pat apmokestinamos 15% pelno mokesčiu Lietuvoje, tačiau pelno mokestį tokiu atveju prie šaltinio išskaičiuoja tantjemas išmokanti Lietuvos įmonė. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad iš pelno išmokėtos tantjemos, priešingai nei dividendai, yra laikomos leidžiamais atskaitymais ir mažina jas išmokėjusios įmonės pelno mokestį Lietuvoje.

Taigi, įmonių, kurių eilinis akcininkų susirinkimas įvyks iki šių metų pabaigos, akcininkai dar gali suskubti paskirti ir išmokėti tik GPM apmokestinamas tantjemas, kurios, be kita ko, nebūtinai turi būti vienodo dydžio visiems valdybos/stebėtojų tarybos nariams. Reikia paminėti, kad tantjemų skyrimui Įstatymai gali nustatyti sąlygas, kurių privalu laikytis. Pavyzdžiui, akcinių bendrovių įstatymas nustato visą eilę apribojimų: tantjemos negali būti mokamos avansu (pvz., kartu su tarpiniais dividendais), o gali būti skiriamos tik eilinio susirinkimo metu skirstant bendrovės pelną. Jos gali sudaryti ne daugiau kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno ir ne daugiau kaip 1/3 dividendams skirtos paskirstytinojo pelno sumos (įskaitant metų eigoje išmokėtus tarpinius dividendus). Todėl, jeigu ataskaitiniais metais įmonė dirbo nuostolingai, tantjemos negali būti skiriamos ir mokamos, nors dividendai akcininkams ir būtų išmokėti iš sukaupto ankstesnių laikotarpių nepaskirstytojo pelno. Galiausiai, tantjemos negali būti mokamos, jeigu jas išmokanti įmonė turi mokestinių nepriemokų (t. y., įstatymų nustatytais terminais nėra sumokėjusi mokesčių).